May
15
1:30 PM13:30

Fiscaal strafrecht - Bijzonder deel

De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscal procedure.

Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de dienst voorafgaande beslissingen en de dienst fiscale bemiddeling.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.


Bespreking van enkele capita selecta uit het fiscaal strafrecht, zoals:
- het zwijgrecht van de belastingplichtige in fiscale (straf)zaken; vanaf wanneer wordt een fiscal dossier een fiscal strafdossier?
- de mogelijkheid om een minnelijke regeling te treffen (wanneer en onder welke voorwaarden?);
- het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs;
- de preventieve en de repressieve anti-witwaswetgeving.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

View Event →

Termijnen inzake vestiging en invordering van de belastingen – een update n.a.v. recente wettelijke ingrepen
Dec
12
1:00 PM13:00

Termijnen inzake vestiging en invordering van de belastingen – een update n.a.v. recente wettelijke ingrepen

Termijnen inzake vestiging en invordering van de belastingen - een update n.a.v. recente wettelijke ingrepen 

De wijzigingen aan de procedureregels inzake inkomstenbelastingen in de Programmawet van 1 juli 2016 zijn voor de praktijk niet zonder belang. 

Deze nieuwe wettelijke bepalingen zijn een uitstekende gelegenheid om de termijnen inzake vestiging en invordering van de belastingen opnieuw duidelijk in kaart te brengen. 

Er wordt aandacht besteed aan:
- de termijnen die de wet oplegt voor het bewaren van boeken en bescheiden;
- de normale en bijkomende controletermijnen om de fiscale toestand van de belastingplichtige te bepalen;
- de gewone, verlengde en buitengewone aanslagtermijnen waarover de fiscale administratie beschikt om de belasting te vestigen n.a.v een buitenlandse controle of indien onderzoek uitwijst dat belastbare inkomsten in België niet werden aangegeven en het geval waarbij de administratie inlichtingen uit het buitenland verkrijgt;
- de termijnen die de wet aan de belastingplichtige toekent om de gevraagde belasting te betwisten of ontheffing te vragen;
- de verjaringstermijnen;
- de berekening van de termijnen (bv. vanaf wanneer begint iedere termijn te lopen?);
- de verlenging van de termijnen bv. wegens overmacht;
- de gevolgen van een overschrijding van de termijnen;
- de termijnen die de fiscus kan toepassen in bijzondere situaties (al dan niet fraude);
- een korte vergelijking van de termijnen inzake inkomstenbelastingen en btw, met inbegrip van de vraag hoever het staat met een harmonisatie terzake;
- de gemeenrechtelijke regelgeving inzake verjaringstermijnen en de vraag in hoeverre deze doorwerkt op fiscaal vlak; 
- de stuiting respectievelijk schorsing van verjaringstermijnen;
- de verjaring van betwiste belastingen.

Spreker

Jo Roseleth

View Event →
De rekening-courant: fiscale interpretatie van debet- en creditverrichtingen
Nov
28
1:30 PM13:30

De rekening-courant: fiscale interpretatie van debet- en creditverrichtingen

Fiscale Hogeschool Seminaries

De rekening-courant: fiscale interpretatie van debet- en creditverrichtingen

Verrichtingen in en met de rekening-courant behoren tot de dagelijkse praktijk van de ondernemingen. Courant stellen ondernemingen gelden ter beschikking van bestuurders, zaakvoerders en kaderleden. De terbeschikkingstelling van fondsen aan de vennootschap door bestuurders en zaakvoerders is evenzeer schering en inslag. In dit seminarie is het de bedoeling om, naast de algemeen juridische aspecten vooral de fiscale aspecten van het gebruik en de werking van de rekening-courant te onderzoeken. Daarbij worden zowel de debet- als de creditverrichtingen besproken.

Volgende vragen krijgen een antwoord:
- Wat is het fiscaal regime van de interesten die de vennootschap aan de bedrijfsleider betaalt voor de ter beschikking gestelde gelden?
- Wat zijn de fiscale gevolgen als vennootschap respectievelijk bedrijfsleider geen interesten betalen?
- Kan de meeropbrengst vastgesteld na een fiscale controle op rekening-courant geboekt worden?
- Kunnen bezoldigingen en voordelen van alle aard zonder beperkingen geboekt worden op rekening-courant?
- Wat met het saldo van de rekening-courant in geval van overlijden?
- Kan het creditsaldo van een rekening-courant het voorwerp zijn van een schenking tegen verlaagd tarief?
- Wordt de boeking van de aankoopprijs (of een deel ervan) van een actiefbestanddeel op het credit van de rekening-courant van een bedrijfsleider beschouwd als een toegestane lening?
- Welke praktische oplossingen bestaan er om het debetsaldo van de rekening-courant te verminderen?
- Eindigt de taxatie van het voordeel als de bedrijfsleider zijn opdracht stopzet?
- Kan de debetstand gecompenseerd worden met een vordering van de bedrijfsleider op de vennootschap?
- Is omzetting van de debetstand in een gewone lening mogelijk? Zijn daaraan voorwaarden verbonden?

Hierbij wordt telkens vertrokken van een concrete situatie waarbij o.b.v. van wetgeving, administratieve beslissingen en rechtspraak een oplossing wordt voorgesteld.

Spreker

Jo Roseleth

View Event →
VDAB HR Dag - Algemene Verordening Gegevens bescherming
Nov
27
10:00 AM10:00

VDAB HR Dag - Algemene Verordening Gegevens bescherming

HR inspiratiedag

Programma:

• 09.30 uur: Netwerkmoment met koffie | Lokaal 016

• 10.00 uur: GDPR-wetgeving | Lokaal 013

Olivier Vandeputte van Sherpa Law

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) treedt vanaf 25 mei 2018 in werking en behelst de bescherming van persoonsgegevens. Ook jouw organisatie zal hieraan moeten voldoen. Hiervoor zal de implementatie van nieuwe data management processen en technologieën nodig zijn.  Mei 2018 lijkt nog veraf, maar voor heel wat organisaties is er voor de AVG nog heel wat werk aan de winkel.

 


 

View Event →
Nov
9
12:30 PM12:30

Wijziging in de antiwitwasrichtlijn

Op 5 juni 2015 werd de vierde antiwitwasrichtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De nieuwe richtlijn voorziet 3 grote wijzigingen. Vooreerst moeten de lidstaten voorzien in een reglementering in verband met de bepaling van risico’s bij witwaspraktijken. Een tweede wijziging betreft het cliëntenonderzoek. De laatste wijziging gaat over het verplichte UBO register (Ultimate Beneficial Owners). In het kader van de Belgische implementatie van deze richtlijn, wordt de witwaspreventiewet helemaal herschreven.

Eind december 2016 heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn gepubliceerd waarin zij de fiscus toegang verleent tot bepaalde antiwitwasinlichtingen. De lidstaten zijn ingevolge deze richtlijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht om de belastingadministraties toegang te verlenen tot alle “mechanismen, procedures, documenten en inlichtingen” opgenomen in de vierde antiwitwasrichtlijn.

In dit seminarie wordt een grondig overzicht gegeven van de verregaande verplichtingen van deze richtlijnen en hun implementatie hiervan. Meer concreet zullen (o.a.) de volgende vragen tijdens de causerie een antwoord krijgen:
- Welke instellingen worden geviseerd tot het nemen van cliëntenonderzoeksmaatregelen? Wat houden deze nieuwe maatregelen in?
- Hoe wordt het risicoprofiel van de cliënt beoordeeld? En welke invloed zal dat risicoprofiel hebben op de houding die de beroepsbeoefenaar moet aannemen en de gedragslijn die hij moet volgen?
- Welke maatregelen moeten de beroepsbeoefenaars nemen bij een verhoogd risico op witwassen of financiering van terrorisme? Mogen de beroepsbeoefenaars informatie van derden gebruiken om hun cliënten correct te identificeren? Wanneer is geen identificatie meer nodig?
- Wat houdt het UBO-register in? Wie kan dat register raadplegen?
- Geldt het UBO-register enkel voor vennootschappen of kunnen trusts hier ook onder vallen?
- Tot welke fiscale gevolgen kan het UBO-register leiden?

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

View Event →
Oct
4
6:00 PM18:00

Anti-witwaswetgeving voor financiële planners (in Masterclass Personal Financial Planning)

Personal Financial Planning wint dagelijks aan belang. Vermogende particulieren zijn meer dan ooit op zoek naar onderlegde experten die hen kunnen begeleiden bij het optimaal structureren van hun vermogen. De opleiding ‘Personal Financial Planning’ heeft tot doel een antwoord te bieden op de steeds toenemende technische complexiteit van de adviesfunctie van een financiële tussenpersoon. Zij is uniek in België omdat accountancy, juridisch-fiscale, beleggingstechnische en verzekeringstechnische kennis met elkaar verbonden wordt. Zij combineert vaktechnische kennis met praktische toepassingen. Het is een zeer diepgaande opleiding.

Deze opleiding richt zich tot eenieder die advies inzake persoonlijke financiële planning wil verstrekken aan vermogend cliënteel. Waar de opleiding advisor de deelnemers aanleert om de problematiek van vermogende klanten multidisiciplinair te benaderen en te begrijpen, bouwt de masterclass daar verder op voort. Deelnemers worden op het einde van de opleiding geacht zelfstandig de problematiek van het vermogend cliënteel te inventariseren, analyseren en adviseren alsook de oplossingen te verdedigen ten opzichte van de specialisten die de klant omringen (accountant, private banker, notaris, fiscalist,…). Bovendien wordt in de masterclass ook de buitenlandse aspecten (vakantiewoningen, internationale tewerkstelling, internationale successieplanning,…) van vermogend cliënteel vanuit Belgisch perspectief belicht.

Doelgroep

 • bankagenten
 • verzekeringsmakelaars
 • boekhouders, accountants
 • juridische adviseurs
 • personal / private bankers
 • onafhankelijke financiële adviseurs

Doelstellingen

Wie de opleiding met vrucht heeft doorlopen, zal in staat zijn tot :

 • het opmaken van een inventaris van het vermogen van de vermogende particulier,
 • het kritisch analyseren van de vermogens- en cashflowsituatie van de vermogende particulier,
 • het uitwerken van een toekomstplan voor de vermogende particulier gebruik makend van het assortiment juridische, financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten,
 • het begeleiden en adviseren van de vermogende particulier omtrent de inkomens- en vermogensstructurering aan de hand van dit toekomstplan,
 • individueel uitwerken van complexe gevalstudies.

Methodologie

Tijdens de opleiding worden voortdurend theoretische uiteenzettingen met praktijkvoorbeelden afgewisseld. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve medewerking verwacht.

Docenten

Alle docenten zijn in hun professioneel leven dagelijks bezig met de materie. Zij zullen u een boeiende update geven van de onderwerpen waardoor u kan rekenen op een afstemming van kennis en ervaring. Meer info vindt u bij de verschillende opleidingsdagen.

Attest

De quotering zal gebeuren aan de hand van een individueel uitgewerkte gevalstudie.  Ook de inbreng in de werksessies zal in de evaluatie betrokken worden. Diegenen die regelmatig de uiteenzettingen bijwonen, actief aan de werksessies deelnemen en slagen in de examens, verwerven het getuigschrift voor Financiële Planner.

Erkenningen

 • FBS en Studio FP zijn erkend bij FSMA als opleidingsverstrekker van bijscholing in bank-, beleggings- en verzekeringsmateries. 
 • FBS en Studio FP zijn tevens erkend bij het IAB in de hoedanigheid van vormingsoperator voor permanente vorming. 
 • Elke opleidingsdag wordt ook apart erkend door het BIBF als zijnde seminarie, georganiseerd door erkende beroepsverenigingen.

Toelatingsvoorwaarden

De deelnemers beschikken reeds over een getuigschrift (van Postgraduaat) Advisor of Personal Financial Planning. Ze hebben bij voorkeur reeds relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen en financiële markten, fiscaliteit, burgerlijk recht en handelsrecht. Het programma Masterclass in Personal Financial Planning loopt over 1 jaar. De modules in de Advisor in Personal Financial Planning bieden een grondige theoretische basisopleiding, de opbouw van parate kennis. Het jaar van de Masterclass in Personal Financial Planning heeft als doel het uitdiepen van de basiskennis met het oog op het individueel uitwerken van complexe gevalstudies.

View Event →
Oct
3
6:30 PM18:30

Master Class Fiscale Procedure (I)

Tijdstip
3 dinsdagavonden telkens van 18.30u. tot 21.30u.
3 oktober 2017
10 oktober 2017
17 oktober 2017

Referent
Alain Claes 

Inhoud
We volgen de volledige procedure vanaf de aangifte tot de rechtbank, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de praktische kant van de zaak en de actuele hangijzers, zoals de verdeelde rechtspraak over het gebruik van onrechtmatige bewijsstukken, het bezwaarschrift zonder handtekening, de internationale gegevensuitwisseling, de samenloop van het strafrecht en het fiscaal recht, de nieuwe structuur van de belastingadministratie

Opmerkingen
Online inschrijven mogelijk t.e.m. 25 september 2017

Prijs
240,00 euro
120,00 euro voor leden van LVAB
(vrij van BTW: art. 44 W. BTW) 

Erkenning IAB,BIB,IBR. u ontvangt een attest voor 9 uren beroepsvervolmaking

View Event →
Waardering & fiscaliteit: bereid u voor op de nieuwste antimisbruiktendens!
Dec
12
2:00 PM14:00

Waardering & fiscaliteit: bereid u voor op de nieuwste antimisbruiktendens!

Een van de aandachtspunten is o.a. het vooruitkijken naar de “onbeschermde flank” van belastingplichtigen, met name waar de fiscus in de nabije toekomst hard zou kunnen toeslaan (en waar de signalen reeds meer dan aanwezig zijn). Een pijnpunt van formaat hierbij is een correcte waardering at arm’s length, die zonder meer moet toegepast worden bij elke intracompany-verrichting, van welke aard ook. De praktijk leert echter dat hier nog veel werk aan de winkel is.

View Event →
Witwaswetgeving voor advocaten
Aug
29
2:00 PM14:00

Witwaswetgeving voor advocaten

In dit seminarie wordt overzicht gegeven van de geldende verplichtingen voor advocaten in het kader van de witwaspreventiewet. Er wordt analyse gemaakt van mogelijke gevallen die meer aandacht verdienen specifiek voor het advocatenberoep en er wordt vooruit gekeken naar mogelijke wijzigingen in de toekomst.

View Event →
Internationale gegevensuitwisseling: waar staan we?
May
19
2:00 PM14:00

Internationale gegevensuitwisseling: waar staan we?

De uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden is op dit moment een van de meest besproken onderwerpen op internationaal fiscaal vlak. De OESO en de Europese Commissie zijn de afgelopen periode buitengewoon actief geweest op dit gebied. Denk daarbij aan de werkzaamheden inzake TRACE, het BEPS, de ontwikkeling van een Common Reporting Standard en de Amerikaanse FATCA-wetgeving.

View Event →
Grondige studie fiscale procedure: Fiscaal strafrecht - Bijzonder deel - topics
Apr
26
1:30 PM13:30

Grondige studie fiscale procedure: Fiscaal strafrecht - Bijzonder deel - topics

Deze uiteenzetting maakt deel uit van het langlopend programma over Fiscale procedure.  De lessenreeks over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure.Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

View Event →
Controle via een stichting, maatschap of vennootschap
Apr
12
1:30 PM13:30

Controle via een stichting, maatschap of vennootschap

Deze uiteenzetting maakt deel uit van het langlopend programma over Successieplanning (16/60).  De lessenreeks over Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks ook een opportuniteit voor al wie een opfrissing en update wenst aan de fundamentele regels over één of meer aangeboden topics.

View Event →
Antiwitwascontroles: is uw kantoor voorbereid?
Feb
26
2:00 PM14:00

Antiwitwascontroles: is uw kantoor voorbereid?


 Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. De BIV-plichtenleer verwijst ook uitdrukkelijk naar deze antiwitwaswet, die al meerdere keren wijzigde. Zo mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

View Event →
Anti – Rechtsmisbruik
Feb
23
7:30 PM19:30

Anti – Rechtsmisbruik

Tijdens deze vormingsavond bespreken we de (vernieuwde) algemene antimisbruikbepaling met focus op directe belastingen.

Na een algemene kadering en toelichting wordt de impact van de antimisbruikbepaling vanuit drie invalshoeken belicht, met name de benadering door de Dienst Voorafgaande beslissingen, door de rechtspraak en door de administratie.

Daarna wordt ook bekeken wat de mogelijke impact is van de antimisbruikbepaling of waar deze mogelijks kan spelen.

View Event →
Nieuwe fiscale regularisatie
Feb
17
7:00 PM19:00

Nieuwe fiscale regularisatie

Na het einde van de “permanente fiscale regularisatie” eind 2013, bleek al snel dat niet alle inkomsten en/of vermogens die in principe in aanmerking kwamen werden geregulariseerd. Op verzoek van de belastingplichtigen ontstond er dan ook al snel overleg met meerdere taxatiediensten of het niet alsnog mogelijk was om “spontaan” tot regularisatie over te gaan. Deze werkwijze werd in vaste vorm gegoten door een BBI-instructie. De regering Michel I heeft uiteindelijk besloten om terug tot een wettelijke regeling te komen: de “nieuwe” fiscale regularisatie.

View Event →