1.     SHERPA LAW is een vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88, KBO 555.651.236.

2.     De Belgische advocaten die werkzaam zijn bij SHERPA LAW hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen en zijn allen ingeschreven bij één of meerdere Balies afhankelijk van het rechtsgebied alwaar zij gevestigd zijn zoals nader aangeduid op het briefpapier en de website.

3.     Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door SHERPA LAW, haar vennoten, medewerkers en stagiairs en door alle andere personen die samenwerken met SHERPA LAW of waarvoor SHERPA LAW verantwoordelijk is.

4.     De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan SHERPA LAW verstrekte informatie. De cliënt verbindt zich ertoe om SHERPA LAW tijdig in te lichten omtrent te ondernemen procedurele initiatieven en om alle mogelijke akten welke aan cliënten ter kennis worden gebracht en/of betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of betwistingen onverwijld aan SHERPA LAW over te maken.

5.     Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door SHERPA LAW, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

6.     SHERPA LAW zal als dominus litis alle mogelijke inspanningen leveren om het door de cliënt beoogde resultaat te behalen, zonder hieromtrent garanties te kunnen bieden. SHERPA LAW streeft steeds naar optimale bijstand en naar correctheid van de gegeven raadgevingen in overeenstemming met de huidige stand van wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer, maar zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de incorrecte of frauduleuze intenties van de cliënt, waardoor er oneigenlijk gebruik zou worden gemaakt van de verleende bijstand.

7.     De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

8.     De tarieven zijn exclusief 21% btw, algemene kantoorkosten (forfaitair 6%) en specifiek dossiergebonden kosten.

9.     De ereloonstaten van SHERPA LAW zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren. In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bedoelde interesten en 10 % verhoging van het totaalbedrag van rechtswege verschuldigd.

10.  Ingeval de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, blijft cliënt steeds gehouden om de ereloonstaten te betalen aan SHERPA LAW ten belope van het gedeelte van de ereloonstaten dat niet betaald wordt door de rechtsbijstandsverzekeraar.

11.  De beroepsaansprakelijkheid van SHERPA LAW, haar vennoten, medewerkers en stagiairs is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Ethias, Sterrekundelaan 19, 1210 Brussel, en is aanvullend verzekerd bij AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel en Ethias, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik. De polis verleent dekking over de hele wereld voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor, met uitzondering van de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada.

12.  De aansprakelijkheid van SHERPA LAW, haar vennoten, medewerkers en stagiairs is beperkt tot het bedrag van de door SHERPA LAW onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 3.750.000 euro. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt. In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

13.  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is SHERPA LAW niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.

14.  Documenten, berichten en gegevens van welke aard ook die door SHERPA LAW aan de cliënt worden toegezonden per e-mail, ongeacht of deze vertrouwelijke informatie bevat, worden niet geëncrypteerd. Alle elektronische communicatie is louter indicatief en kan niet tot aansprakelijkheid van SHERPA LAW leiden, behoudens bijlagen in PDF ondertekend namens SHERPA LAW. SHERPA LAW doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT-systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT-systeem. SHERPA LAW aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie of documenten vanwege SHERPA LAW.

15.  SHERPA LAW, alsook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, hierbij inbegrepen vroegere medewerkers (met inbegrip van hun erfgenamen), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij SHERPA LAW hebben verlaten.

16.  Bij toepassing van een Europese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door advocaten. Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht, in bepaalde omstandigheden, hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan. De cliënt verbindt zich ertoe zich in het licht van voormelde reglementering op eerste verzoek te identificeren tegenover SHERPA LAW.

17.  Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen cliënten en SHERPA LAW. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd, onverminderd het recht voor SHERPA LAW om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.