.... 1. SHERPA LAW is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88, KBO 555.651.236..1. SHERPA LAW est une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) de droit belge, dont le siège social est sis Esplanade 1, boîte 88 à 1020 Bruxelles, immatriculée à la BCE sous le numéro 555.651.236.. 1. SHERPA LAW is a cooperative company with limited liability (CVBA) under Belgian law, with registered office at Esplanade 1 box 88, 1020 Brussels, CBE (Crossroads Bank for Enterprises) 555.651.236....

....2. De Belgische advocaten die werkzaam zijn bij SHERPA LAW hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen en zijn allen ingeschreven bij één of meerdere Balies afhankelijk van het rechtsgebied alwaar zij gevestigd zijn zoals nader aangeduid op het briefpapier en de website..2. Les avocats belges qui travaillent pour SHERPA LAW sont autorisés à exercer la profession d'avocat en Belgique et sont tous inscrits auprès d'un ou plusieurs barreaux en fonction du ressort dans lequel ils sont établis, comme précisé sur le papier à lettres et le site web..2. The Belgian lawyers working at SHERPA LAW are authorised to practise the profession of Lawyer in Belgium and are all registered with one or more Bar Associations, depending on the jurisdiction where they are established, as specified on the letterhead and the website....

....3. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door SHERPA LAW, haar vennoten, medewerkers en stagiairs en door alle andere personen die samenwerken met SHERPA LAW of waarvoor SHERPA LAW verantwoordelijk is..3. Les présentes conditions générales s'appliquent aux services fournis par SHERPA LAW, ses associés, ses collaborateurs et ses stagiaires et par toutes les personnes qui collaborent avec SHERPA LAW ou au nom de qui SHERPA LAW est responsable..3. These General Terms and Conditions apply to the services provided by SHERPA LAW, its partners, employees and trainees and by any other persons who cooperate with SHERPA LAW or for whom SHERPA LAW is responsible....

....4. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan SHERPA LAW verstrekte informatie. De cliënt verbindt zich ertoe om SHERPA LAW tijdig in te lichten omtrent te ondernemen procedurele initiatieven en om alle mogelijke akten welke aan cliënten ter kennis worden gebracht en/of betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of betwistingen onverwijld aan SHERPA LAW over te maken..4. Le client s'engage à communiquer toutes les données et informations, le cas échéant corroborées au moyen de pièces. Le client garantit la justesse, la complétude et la fiabilité des informations communiquées par lui ou en son nom à SHERPA LAW. Le client s'engage à informer SHERPA LAW en temps utile concernant la prise d'initiatives procédurales et à transmettre sans délai à SHERPA LAW tous les actes possibles portés à sa connaissance/qui lui ont été signifiés dans le cadre de procédures judiciaires et/ou des contestations..4. The client undertakes to provide any data and information, substantiated with exhibits as and where necessary. The client is responsible for the accuracy, completeness and reliability of the information provided to SHERPA LAW by him/her/it or on his/her/its behalf. The client undertakes to inform SHERPA LAW of any procedural initiatives in good time and to transfer to SHERPA LAW without delay any possible deeds which are made known to and/or served on the client within the context of judicial procedures and/or disputes....

....5. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door SHERPA LAW, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd..5. Toutes les missions de clients sont réputées être données de manière exclusive à et exécutées par SHERPA LAW, y compris si l'intention expresse ou tacite est qu'une mission sera exécutée par une personne donnée..5. All clients’ cases are considered to have been entrusted to and handled by SHERPA LAW exclusively, also if cases are expressly or tacitly intended to be handled by a certain person....

....6. SHERPA LAW zal als dominus litis alle mogelijke inspanningen leveren om het door de cliënt beoogde resultaat te behalen, zonder hieromtrent garanties te kunnen bieden. SHERPA LAW streeft steeds naar optimale bijstand en naar correctheid van de gegeven raadgevingen in overeenstemming met de huidige stand van wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer, maar zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de incorrecte of frauduleuze intenties van de cliënt, waardoor er oneigenlijk gebruik zou worden gemaakt van de verleende bijstand..6. En tant que dominus litis, SHERPA LAW mettra tout en œuvre pour atteindre le résultat visé par le client, sans pouvoir offrir de garanties à cet égard. SHERPA LAW s'efforce toujours de fournir une assistance optimale et des conseils judicieux conformément à la législation en vigueur, à la jurisprudence et à la doctrine, mais ne pourra être mise en cause pour les intentions incorrectes ou frauduleuses du client, ce qui constituerait un usage impropre de l'assistance fournie..6. SHERPA LAW shall make all possible efforts as dominus litis to obtain the result intended by the client but cannot provide any guarantees in this regard. SHERPA LAW always aims to provide the best assistance possible and accurate counsel in accordance with the current state of the legislation, case law and legal literature, but cannot be held liable for any incorrect or fraudulent intentions on the part of the client, as a result of which improper use may be made of the assistance provided....

....7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen..7. La mission confiée est exécutée exclusivement à la faveur du client. Les tiers ne peuvent tirer aucun droit des activités menées et de leurs résultats..7. SHERPA LAW handles exclusively for the client’s benefit any cases entrusted to it. Third parties cannot derive any rights from the work performed and the results thereof....

....8. De tarieven zijn exclusief 21% btw, algemene kantoorkosten (forfaitair 6%) en specifiek dossiergebonden kosten..8. Les tarifs s'entendent frais administratifs (6%) exclus, hors 21 % de TVA et frais spécifiques liés au dossier..8. Rates exclude general office expenses (6%) and exclude 21% VAT and specific case-related expenses....

....9. De ereloonstaten van SHERPA LAW zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren. In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bedoelde interesten en 10 % verhoging van het totaalbedrag van rechtswege verschuldigd..9. Les états d'honoraires de SHERPA LAW sont payables dans les 30 jours après la date de la facture. Si le client n'est pas d'accord sur le montant de l'état d'honoraires, il peut le contester par écrit dans les 8 jours. En cas de non-paiement à la date d'échéance, les intérêts visés dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement et une majoration de 10 % du montant total sont dus de plein droit..9. SHERPA LAW invoices are payable within 30 days after invoice date. If the client does not agree with the amount invoiced, he/she/it must protest in writing within 8 days. In case of failure to pay by the due date, the interest referred to in the Law on Combating Late Payment of 2 August 2002 and a 10% increase of the overall amount are automatically owed....

....10. Ingeval de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, blijft cliënt steeds gehouden om de ereloonstaten te betalen aan SHERPA LAW ten belope van het gedeelte van de ereloonstaten dat niet betaald wordt door de rechtsbijstandsverzekeraar..Si le client souscrit une assurance assistance juridique, il reste tenu de payer les états d'honoraires à SHERPA LAW à concurrence de la partie des états d'honoraires qui n'est pas payée par l'assureur..10. If the client engages a legal expenses insurance company, he/she/it remains obliged at all times to pay the invoices to SHERPA LAW for the proportion of the invoices not paid by the legal expenses insurance company....

....11. De beroepsaansprakelijkheid van SHERPA LAW, haar vennoten, medewerkers en stagiairs is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Ethias, Sterrekundelaan 19, 1210 Brussel, en is aanvullend verzekerd bij AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel en Ethias, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik. De polis verleent dekking over de hele wereld voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor, met uitzondering van de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada..11. La responsabilité professionnelle de SHERPA LAW, ses associés, collaborateurs et stagiaires, est assurée par l'Ordre des barreaux flamands (Orde van Vlaamse Balies) chez Ethias, Avenue de l’astrologie 19, 1210 Bruxelles, et couverte par une assurance complémentaire souscrite auprès d'AIG Europe, boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles, et Ethias, rue des Croisiers 24, 4000 Liège. La police octroie une couverture dans le monde entier pour les activités que les assurés exercent depuis leur cabinet établi en Belgique, à l'exception des actions intentées contre les assurés aux États-Unis ou au Canada..11. SHERPA LAW, its partners, employees and trainees have a professional liability insurance with EthiasInsurance , through the Flemish Bar Council, and SHERPA LAW has taken out additional insurance with AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussels and Ethias, Rue des Croisiers 24, 4000 Liège. The policy provides worldwide cover for activities which insured parties carry out from their registered office in Belgium, with the exception of claims lodged against the insured parties in the US or Canada....

....12.  De aansprakelijkheid van SHERPA LAW, haar vennoten, medewerkers en stagiairs is beperkt tot het bedrag van de door SHERPA LAW onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 3.750.000 euro. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt. In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt..12. La responsabilité de SHERPA LAW, ses associés, collaborateurs et stagiaires est limitée au montant des polices d'assurance professionnelles souscrites par SHERPA LAW et dans les limites de la couverture. Le montant assuré s'élève actuellement à 3 750 000 euros. Sur demande expresse du client, une assurance peut être souscrite pour un montant supérieur dans le cadre d'un dossier spécifique, moyennant le paiement d'une prime supplémentaire par le client. En tout état de cause, toute action en dommages et intérêts expire si elle n'est pas intentée devant le juge compétent dans un délai d'un an après que le client a pris connaissance ou aurait pu raisonnablement prendre connaissance des faits sur lesquels la demande est fondée..12 The liability of SHERPA LAW, its partners, employees and trainees is limited to the amount of the professional insurance policies signed by SHERPA LAW and within the limits of the cover. The insured amount is currently EUR 3,750,000. Insurance for a larger amount can be taken out for a specific dossier at the explicit request of the client, provided that the client pays an additional premium. In any event, any claim to compensation for damages lapses if said claim is not lodged with the competent Judge within a year after the facts on which the claim is based became known or could reasonably have become known....

....13.  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is SHERPA LAW niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet..13. Sauf disposition expresse contraire, SHERPA LAW n'est pas responsable des prestations fournies par des tiers auxquels elle fait appel..13. Subject to an explicit proviso to the contrary, SHERPA LAW is not liable for any work performed by third parties which it engages....

....14.  Documenten, berichten en gegevens van welke aard ook die door SHERPA LAW aan de cliënt worden toegezonden per e-mail, ongeacht of deze vertrouwelijke informatie bevat, worden niet geëncrypteerd. Alle elektronische communicatie is louter indicatief en kan niet tot aansprakelijkheid van SHERPA LAW leiden, behoudens bijlagen in PDF ondertekend namens SHERPA LAW. SHERPA LAW doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT-systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT-systeem. SHERPA LAW aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie of documenten vanwege SHERPA LAW..14. Les documents, avis et données, de quelque nature que ce soit, envoyés par SHERPA LAW au client par e-mail, indépendamment du fait qu'ils contiennent des informations confidentielles, ne sont pas cryptés. Toute communication électronique est échangée simplement à titre indicatif et ne peut servir à mettre en cause la responsabilité de SHERPA LAW, exception faite des pièces jointes au format PDF qui sont signées au nom de SHERPA LAW. SHERPA LAW s'efforce raisonnablement de protéger les courriers électroniques et les pièces jointes contre les virus et autres défaillances susceptibles d'endommager un ordinateur ou un système informatique. Le client est toutefois tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger et de préserver son ordinateur ou son système informatique. SHERPA LAW décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage susceptible de découler de la réception ou de la non-réception ou de l'utilisation ou de la non-utilisation de la communication électronique ou de documents électroniques par SHERPA LAW..14. Documents, messages and data of any nature whatsoever which SHERPA LAW sends to the client by email are not encrypted, regardless of whether or not they contain confidential information. Any electronic communication, with the exception of attachments in PDF signed on behalf of SHERPA LAW, is purely indicative and cannot lead to any liability on the part of SHERPA LAW. SHERPA LAW makes reasonable efforts to protect emails and attachments against viruses or other defects that could cause damage to a computer or IT system. However, it is part of the client’s responsibility to take all the necessary measures to protect and safeguard his/her/its computer or IT system. SHERPA LAW does not accept any liability or responsibility for any loss or damage that could result from receiving, not receiving, using or not using electronic communication or documents from SHERPA LAW....

....15.  SHERPA LAW, alsook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, hierbij inbegrepen vroegere medewerkers (met inbegrip van hun erfgenamen), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij SHERPA LAW hebben verlaten..15. SHERPA LAW, ainsi que toutes les personnes qui participent à l'exécution d'une mission pour un client, peuvent invoquer les présentes conditions générales, en ce compris les anciens collaborateurs (et leurs successeurs), s'ils sont mis en cause après avoir quitté SHERPA LAW..15. If SHERPA LAW and any persons engaged in handling a client’s case, including former employees (and their heirs), are held liable after having left SHERPA LAW, they can invoke these General Terms and Conditions....

....16.  Afhankelijk van de aard van de diensten die SHERPA LAW aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat SHERPA LAW verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is SHERPA LAW voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de cliënt. In dat kader is SHERPA LAW verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te verzamelen en te bewaren gedurende 10 jaar. SHERPA LAW kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De Cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om SHERPA LAW te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door SHERPA LAW gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal SHERPA LAW de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien wij reeds voorlopig hebben opgetreden, zullen wij zijn verdere tussenkomst moeten beëindigen.  Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving een advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. SHERPA LAW is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan..16. Selon la nature des services que SHERPA LAW doit vous fournir, il est possible que SHERPA LAW soit requis de respecter la législation et les règlements déontologiques sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dans ce cas, SHERPA LAW est principalement tenu à un devoir d’identification et une obligation de vigilance à l’égard du client. Dans ce contexte, SHERPA LAW doit récolter des informations sur l’identification, les caractéristiques du client et l’objet et la nature de la transaction et les conserver pendant 10 ans. SHERPA LAW peut, à cet égard, effectuer des contrôles à l’aide de bases de données électroniques externes. Le client est conscient des obligations étendues d’identification imposées par la législation préventive anti-blanchiment applicable et accepte que les coûts et les frais y afférant lui seront facturés. Cette procédure requiert la coopération du client et oblige les clients qui opèrent sous la forme d’une entité juridique ou autre construction juridique à informer leur avocat du bénéficiaire effectif derrière cette forme juridique. Le client s’engage à informer SHERPA LAW de toute modification apportée à son statut. Le client s’engage à fournir toutes les informations demandées par SHERPA LAW à la première demande. Si le client refuse de fournir les renseignements, après que la demande en a été faite, SHERPA LAW ne sera pas capable d’entrer en relation d’affaires et, si nous avons déjà effectuer des prestations, nous devrons mettre fin à toute intervention supplémentaire. En plus, la législation anti-blanchiment prévoit qu’un avocat est tenu, sous certaines conditions, à informer le bâtonnier de soupçons possibles en cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans lequel le client serait impliqué. SHERPA LAW ne sera pas responsable vis-à-vis du client des conséquences éventuelles de toute déclaration qui est faite de bonne foi..16. Depending on the nature of the services that SHERPA LAW must deliver to you, SHERPA LAW might be required to respect the legislation and regulations on anti-money laundering and anti-terrorism financing. In such a case, SHERPA LAW is mainly obliged to collect information on the identification of the client and to respect a of vigilance with regard to the client. In this context, SHERPA LAW is required to obtain information about the identification, the characteristics of the client and to the object and nature of the transaction and to retain this information during 10 years. SHERPA LAW can, in view of this, proceed to controls using external electronic databases. The client is aware of the extensive identification obligations imposed by applicable preventive anti-money laundering legislation and accepts that the involving costs and fees will be charged. This procedure requires the cooperation of the client and oblige clients that work under the form of legal entity or other legal arrangement to inform their lawyer of whom is the beneficial owner behind this legal form. The client will inform SHERPA LAW of any changes to his or her status. The client will deliver the information requested by SHERPA LAW on first request. If the client refuses to provide the information, after it was requested, SHERPA LAW will not be able to enter into the business relationship and, if we already have delivered some services, we will have to terminate our further intervention. In addition to this, the anti-money laundering legislation requires a lawyer, under certain circumstances, to inform the President of the Bar of possible suspicions of money laundering or of the financing of terrorism in which the client may be involved. SHERPA LAW shall not be liable to the client for the consequences of any reporting that is done in good faith....

....17.  Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen cliënten en SHERPA LAW. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd, onverminderd het recht voor SHERPA LAW om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt..17. L'ensemble des relations juridiques entre SHERPA LAW et ses clients est exclusivement régi par le droit belge. Les parties s'efforceront de régler à l’amiable les éventuels litiges. Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents, sans préjudice du droit de SHERPA LAW d’entamer des démarches judiciaires devant les tribunaux de la juridiction dans laquelle le client est établi..17. Belgian law applies exclusively to all legal relationships between clients and SHERPA LAW. Parties shall aim to settle any disputes amicably. Only the Courts of Brussels have jurisdiction, without prejudice to the right of SHERPA LAW to take legal action before the Courts of the jurisdiction of the client....

Nederlands
Français
English