Fiscaal strafrecht: Bijzonder deel - topics
Mar
1
1:30 PM13:30

Fiscaal strafrecht: Bijzonder deel - topics

De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscal procedure.

Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de dienst voorafgaande beslissingen en de dienst fiscale bemiddeling.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.


Bespreking van enkele capita selecta uit het fiscaal strafrecht, zoals:
- het zwijgrecht van de belastingplichtige in fiscale (straf)zaken; vanaf wanneer wordt een fiscal dossier een fiscal strafdossier?
- de mogelijkheid om een minnelijke regeling te treffen (wanneer en onder welke voorwaarden?);
- het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs;
- de preventieve en de repressieve anti-witwaswetgeving.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

View Event →
De maatschap | afgeschreven of springlevend?
Mar
22
1:00 PM13:00

De maatschap | afgeschreven of springlevend?

22/03/2019 (Antwerpen) - 28/03/2019 (Hasselt) - 29/03/2019 (Gent)

Omtrent de maatschap is er heel wat beroering ontstaan, niet in het minst door de opeenvolgende standpunten van Vlabel, maar evenzeer door het verlies van de discretie als gevolg van nieuwe registratieverplichtingen. Bovendien zou na recente rechtspraak de onafzetbaarheid van de zaakvoerder in het gedrang zijn. Anderszijds wijst de vernietiging van een omstreden Vlabel-standpunt door de Raad van State dan weer in het voordeel van de maatschap.
Maar wat van dit alles is nu fundamenteel en doorslaggevend voor de doeltreffendheid van de maatschap als het ideale instrument voor successieplanning met behoud van controle?

De maatschap is sedert jaren een vertrouwd instrument om op een gestructureerde manier aan successieplanning te doen. Hij bood vanouds de mogelijkheid om het vermogen te schenken aan de volgende generatie zodat later geen erfbelasting meer verschuldigd was en om een zekere mate van controle over het vermogen te behouden. Als kers op de taart was het vehikel geheel discreet.

De juridische realiteit is de laatste twee jaar gewijzigd. Sommigen menen dat de maatschap zijn beste tijden heeft gekend.

Inzake erfbelasting werden vele standpunten en voorafgaande beslissingen gepubliceerd waarin men soms nieuwe contouren ontwaart van de maatschap van de toekomst.

De discretie lijkt opgeofferd te worden door de verplichtingen inzake registatie bij KBO en UBO.

De controlemogelijkheid van de zaakvoerder lijkt op de helling te staan door een arrest van het Hof te Gent, dat een bewindvoerder aanstelde over de maatschap. Vragen worden gesteld over het samensporen van zorgvolmacht en maatschap.

Wat is van dit alles nu echt doorslaggevend ? Welke wijzigingen zijn fundamenteel ? Welke bedreigingen zijn echt en welke slechts een schijn ? Is de maatschap afgeschreven ?

De docent, Dirk De Groot, beantwoordt deze vragen op basis van een grondige analyse van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Dit alles wordt gepresenteerd met oog voor de praktijk, die de spreker van dichtbij kent en volgt.

Meer info zie hier

View Event →
Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap
Apr
29
1:30 PM13:30

Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap

Deze lessenreeks richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerendgoedverrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 960 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Onroerend goed kan ingebracht worden, maar ook “uitgebracht”. Uitbreng of overdracht kan gebeuren aan een aandeelhouder, een vennoot of de bedrijfsleider. Wat zijn daarvan voor iedere partij de fiscal gevolgen?

Behandeld worden de aspecten van registratierechten, btw en inkomstenbelastingen. Bijzondere aandacht gaat naar het onroerend goed dat in onverdeeldheid is aangekocht tussen de bedrijfsleider en de vennootschap en dat overgelaten wordt aan de bedrijfsleider.

Sprekers

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

Eric Spruyt
Notaris-vennoot Berquin Notarissen, Prof. KU Leuven en FHS

View Event →

Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?
Dec
12
2:00 PM14:00

Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?
We bekijken ook even de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
De vennootschap, haar bedrijfsleider en de fiscus
Nov
30
1:30 PM13:30

De vennootschap, haar bedrijfsleider en de fiscus

Tijdens dit seminarie staat de bedrijfsleider van een vennootschap centraal. Zowel aspecten van personenbelasting, vennootschapsbelasting als registratiebelasting komen aan bod.

De voorbije maanden zijn er een aantal maatregelen getroffen die het belang van het aanstellen van een bedrijfsleider-natuurlijk persoon in een vennootschap betreffen en die tot gevolg kunnen hebben dat (KMO-)vennootschappen bepaalde voordelen/sancties mislopen wanneer ze wel/geen dergelijke bedrijfsleider aanstellen (verlaagd tarief vennootschapsbelasting, afzonderlijke aanslag ten laste van de vennootschap). Op deze maatregelen wordt tijdens dit seminarie dieper ingegaan.

Ook wordt nagegaan voor welke prestaties een bedrijfsleider vergoed kan worden. Kan de fiscus de omvang van dergelijke prestatievergoedingen in vraag stellen of bezondigt hij zich daarmee aan een verboden opportuniteitsbeoordeling?

Maakt de fiscus een onderscheid naargelang de vergoeding in geld of in natura wordt uitbetaald? Wat bijvoorbeeld met gratis huisvesting? Hoe moet het voordeel dat de bedrijfsleider behaalt uit de terbeschikkingstelling van een woning door zijn vennootschap, geraamd worden in afwachting van een aanpassing van het KB/WIB92? Welke negatieve gevolgen kunnen de gewijzigde waardering van het voordeel met zich meebrengen in hoofde van de vennootschap van de bedrijfsleider? Wat met de toekenning van één of meerdere bedrijfswagens? De praktijk wijst uit dat de aftrekbaarheid van een voordeel in natura regelmatig het voorwerp van geschillen is. Cassatierechtspraak koppelt de aftrekbaarheid aan werkelijke prestaties vanwege de bedrijfsleider. Hoe moet deze rechtspraak geïnterpreteerd worden? Zit alle rechtspraak hieromtrent op dezelfde lijn? Wat met de aftrekbaarheid van tantièmes toegekend aan de bedrijfsleider?

Een ander vraagstuk betreft dat van de verplaatsingsvergoedingen en verplaatsingskosten van de bedrijfsleider. In het seminarie wordt ook aandacht besteed aan de vraag of een bedrijfsleider een fiscaal voordelige lening kan toestaan. En of hij bij de aankoop van aandelen van zijn onderneming een belastingvermindering kan bekomen. Wat als hij voor de aanschaf van deze aandelen een lening aangaat? Kan hij de interesten daarvan in aftrek brengen? In welke zin bepaalt het tijdstip waarom iemand bedrijfsleider wordt, of hij al dan niet recht heeft op de belastingvermindering voor startende ondernemingen? Ook de fiscale gevolgen van een overeenkomst waarbij een bedrijfsleider samen met zijn vennootschap een onroerend goed aankoopt, de eerste voor de blote eigendom, de tweede voor het vruchtgebruik, komen in dit seminarie aan bod.

Spreker

Jo Roseleth
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Docent Odisee, Gastdocent FHS

View Event →
De vennootschap, haar bedrijfsleider en de fiscus
Nov
28
1:30 PM13:30

De vennootschap, haar bedrijfsleider en de fiscus

Tijdens dit seminarie staat de bedrijfsleider van een vennootschap centraal. Zowel aspecten van personenbelasting, vennootschapsbelasting als registratiebelasting komen aan bod.

De voorbije maanden zijn er een aantal maatregelen getroffen die het belang van het aanstellen van een bedrijfsleider-natuurlijk persoon in een vennootschap betreffen en die tot gevolg kunnen hebben dat (KMO-)vennootschappen bepaalde voordelen/sancties mislopen wanneer ze wel/geen dergelijke bedrijfsleider aanstellen (verlaagd tarief vennootschapsbelasting, afzonderlijke aanslag ten laste van de vennootschap). Op deze maatregelen wordt tijdens dit seminarie dieper ingegaan.

Ook wordt nagegaan voor welke prestaties een bedrijfsleider vergoed kan worden. Kan de fiscus de omvang van dergelijke prestatievergoedingen in vraag stellen of bezondigt hij zich daarmee aan een verboden opportuniteitsbeoordeling?

Maakt de fiscus een onderscheid naargelang de vergoeding in geld of in natura wordt uitbetaald? Wat bijvoorbeeld met gratis huisvesting? Hoe moet het voordeel dat de bedrijfsleider behaalt uit de terbeschikkingstelling van een woning door zijn vennootschap, geraamd worden in afwachting van een aanpassing van het KB/WIB92? Welke negatieve gevolgen kunnen de gewijzigde waardering van het voordeel met zich meebrengen in hoofde van de vennootschap van de bedrijfsleider? Wat met de toekenning van één of meerdere bedrijfswagens? De praktijk wijst uit dat de aftrekbaarheid van een voordeel in natura regelmatig het voorwerp van geschillen is. Cassatierechtspraak koppelt de aftrekbaarheid aan werkelijke prestaties vanwege de bedrijfsleider. Hoe moet deze rechtspraak geïnterpreteerd worden? Zit alle rechtspraak hieromtrent op dezelfde lijn? Wat met de aftrekbaarheid van tantièmes toegekend aan de bedrijfsleider?

Een ander vraagstuk betreft dat van de verplaatsingsvergoedingen en verplaatsingskosten van de bedrijfsleider. In het seminarie wordt ook aandacht besteed aan de vraag of een bedrijfsleider een fiscaal voordelige lening kan toestaan. En of hij bij de aankoop van aandelen van zijn onderneming een belastingvermindering kan bekomen. Wat als hij voor de aanschaf van deze aandelen een lening aangaat? Kan hij de interesten daarvan in aftrek brengen? In welke zin bepaalt het tijdstip waarom iemand bedrijfsleider wordt, of hij al dan niet recht heeft op de belastingvermindering voor startende ondernemingen? Ook de fiscale gevolgen van een overeenkomst waarbij een bedrijfsleider samen met zijn vennootschap een onroerend goed aankoopt, de eerste voor de blote eigendom, de tweede voor het vruchtgebruik, komen in dit seminarie aan bod.

Spreker

Jo Roseleth
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Docent Odisee, Gastdocent FHS

View Event →
Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?
Nov
26
2:00 PM14:00

Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Leuven (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?
We bekijken ook even de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
De Anti Witwas Wetgeving voor financiële dienstverlene
Nov
23
1:30 PM13:30

De Anti Witwas Wetgeving voor financiële dienstverlene

Wist u dat elke financiële dienstverlener valt onder de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten? Iedereen moet hiervoor aan de FSMA aantonen dat hij aan deze bepalingen voldoet. Zo moet men o.a. een witwasverantwoordelijke aanstellen, die jaarlijks verslag moet uitbrengen. Tevens moeten de verantwoordelijken en de personen in contact komen met de klanten ook kennis hebben van de witwaswetgeving, vermits dit deel uitmaakt deel van de vereiste beroepskennis.

Daarom gaat Alain Claes in deze sessie gaan dieper in op de antiwitwaswetgeving en dan meer bepaald toegespitst op financiële dienstverleners, n.l.

 • Wettelijk kader (en wat legt de FSMA op)

 • Verscherpte code of conduct (wat zijn de praktische zaken die moeten ondernomen worden (vb klantenidentificatie en klantenacceptatie, indeling in risicoprofielen, etc)

 • UBO – wat moet er concreet gebeuren en voor wie?

View Event →
Juridische aandachtspunten waar u als verkoper rekening mee dient te houden bij een overname
Nov
22
4:00 PM16:00

Juridische aandachtspunten waar u als verkoper rekening mee dient te houden bij een overname

Bij een overname zijn de belangen voor de verkopende en kopende partij zeer verschillend. Voor beide partijen moet dan ook de klemtoon gelegd worden op andere aspecten van het overnameproces.

In deze sessie van de M&A Academy zal Lars Raedschelders, advocaat en partner bij Sherpa Law, de verschillende stappen van een overname toelichten, door de bril van de verkopende aandeelhouders.

Zowel het belang van de financieringsstructuur van de transactie voor de verkoper, als de overeenkomsten die in verschillende fases van het proces al dan niet aangewezen zijn, zullen tijdens deze sessie aan bod komen. Hierbij zult u onder meer een antwoord krijgen op volgende vragen:

Waarvoor kan een geheimhoudingsovereenkomst nog nuttig zijn, anders dan de logische geheimhouding door de koper van de overgemaakte informatie over de Target?

In welke mate kan een verkoper de activa van de Target inzetten om de financiering van de prijs voor de koper eenvoudiger te maken?

Is een intentieverklaring voor een verkoper per se nodig?

Hoe kan een verkoper zijn voordeel doen met een (goed georganiseerde) due diligence?

Op welke manier(en) kan het risico op claims voor de verkoper na de transactie zoveel mogelijk beperkt worden?

Na de uiteenzetting bieden we u graag een receptie aan om te netwerken of na te praten.

Voor deze M&A Academy wordt een IAB/IBR/BIBF attest uitgereikt. Advocaten kunnen op basis hiervan de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

View Event →
Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten
Nov
16
2:00 PM14:00

Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

 • Aula Louis Roppe, Stadscampus UHasselt (map)
 • Google Calendar ICS

Als advocaat wordt u vaker dan u denkt en in uiteenlopende materies (erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.) geconfronteerd met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering.
  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen.
Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).
  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

Mr. Alain CLAES, balie Brussel

View Event →
Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten
Nov
13
2:00 PM14:00

Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

 • Polyvalente zaal 2215 (2de verdieping), Odisee (map)
 • Google Calendar ICS

Als advocaat wordt u vaker dan u denkt en in uiteenlopende materies (erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.) geconfronteerd met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering.
  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen.
Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).
  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

Mr. Alain CLAES, balie Brussel

View Event →
Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten
Nov
9
2:00 PM14:00

Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

 • Auditorium, Vormingscentrum Guislain (map)
 • Google Calendar ICS

Als advocaat wordt u vaker dan u denkt en in uiteenlopende materies (erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.) geconfronteerd met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering.
  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen.
Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).
  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

Mr. Alain CLAES, balie Brussel

View Event →
Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten
Nov
7
2:00 PM14:00

Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

Als advocaat wordt u vaker dan u denkt en in uiteenlopende materies (erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.) geconfronteerd met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering.
  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen.
Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).
  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

Mr. Alain CLAES, balie Brussel

View Event →
Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten
Nov
6
2:00 PM14:00

Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

Als advocaat wordt u vaker dan u denkt en in uiteenlopende materies (erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.) geconfronteerd met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering.
  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen.
Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).
  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

Mr. Alain CLAES, balie Brussel

View Event →
Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?
Oct
26
2:00 PM14:00

Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Berchem (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?
We bekijken ook even de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Monsterboete terug tot leven na het Zomerakkoord
Oct
10
12:30 PM12:30

Monsterboete terug tot leven na het Zomerakkoord

Met de Programmawet van 19 december 2014 werd de bijzondere aanslag geheime commissielonen drastisch hervormd tot 103 %. De administratie heeft de nieuwe regeling van commentaar voorzien in een circulaire van 11 juni 2015. Met een circulaire van 4 april 2017 vervangt zij haar oude commentaar door een nieuwe.

Tijdens de hervorming van de vennootschapsbelasting, werd bepaald dat de afzonderlijke aanslag vanaf aj. 2021 niet meer aftrekbaar zal zijn als beroepskost. Hierdoor stijgt het netto-effect tot 136 %, hetwelk niet zo veraf ligt van de 204 % onder de oude regeling. Gaat dit opnieuw aanleiding geven tot een veelvuldigheid van rechtspraak over het vergoedend karakter van de aanslag? In het seminarie wordt voor u de huidige draagwijdte nogmaals op een rijtje gezet.

Ook de thematiek van de verdoken meerwinsten wordt besproken. De bijzondere aanslag is niet op verdoken meerwinsten van toepassing als ze het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten. In de causerie wordt dieper ingegaan op de wijze waarop de administratie het toepassingsgebied van deze regel interpreteert en op de problematiek van de valse of fictieve facturen in geval van de aankoop van handelsgoederen. Wettekst en administratieve zienswijze worden geconfronteerd met rechtspraak waarin een dissidente mening wordt uitgedragen.

Indien de geheime commissielonenaanslag toch wordt geheven op niet (met fiche) verantwoorde uitgaven, rijst de vraag onder welke voorwaarden de betrokken uitgave nog aftrekbaar is als beroepskost. Ook wordt nagegaan wat er overblijft van de administratieve soepelheid in het geval een belastingplichtige niet bij machte is de opgelegde termijnen voor het indienen van de fiches te respecteren.

Tot slot komt de ziekenhuizenproblematiek aan bod. Hierbij wordt een duidelijk overzicht gebracht van de ficheverplichting die rust op de honoraria van geneesheren die zich hebben verenigd via een artsenpool.

Ook wordt gediscussieerd over de vraag of het Brusselse beroepshof niet overdreven streng is in haar recent oordeel dat ook werknemers de ficheverplichting ter harte moeten nemen als zij bepaalde uitgaven als beroepskost in aftrek willen brengen.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

 

View Event →
Aanslagprocedure
Oct
3
1:30 PM13:30

Aanslagprocedure

De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst..

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

Na de indiening en de controle van de aangifte, wordt de verschuldigde belasting vastgesteld. De belasting wordt gevestigd en wordt ingekohierd. Wat is het kohier, binnen welke termijn moet de belasting gevestigd zijn? De wet maakt een onderscheid tussen de gewone aanslagtermijn (voor correct ingediende aangiften) en verlengde en buitengewone aanslagtermijnen indien de belastingplichtige zijn wettelijke aangifteverplichting niet heeft nageleefd. Als de administratie wijzigingen wenst aan te brengen aan een ingediende aangifte, moet zij zich houden aan de wettelijk voorgeschreven wijzigingsprocedure. Belastingplichtigen die geen aangifte indienen of niet meewerken aan de controle ervan, kunnen geconfronteerd worden met een aanslag van ambtswege.

De rechten en de verplichtingen van alle partijen die bij de aanslagprocedure betrokken zijn, worden in deze sessie besproken. Als de administratie bij de vestiging in de fout is gegaan, krijgt zij soms een herkansing en kan zij een nieuwe of subsidiaire aanslag vestigen. Toepassingsvoorwaarden en gevolgen komen aan bod.

Spreker

Jo Roseleth
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Docent Odisee, Gastdocent FHS

View Event →
Overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning
Sep
25
9:00 AM09:00

Overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning

In deze tweedaagse opleiding wordt kennisgemaakt met de meest voorkomende instrumenten van vermogensplanning, zoals de technieken van aanwas, schenking, huwelijkscontract, testament. Ook de combinatie van schenkingen met de burgerlijke maatschap en de levensverzekeringspolissen zal worden toegelicht. Bij deze opleiding wordt ook gewezen op de mogelijke latente gevaren bij het opzetten van dergelijke constructies.

Spreker

Dirk De Groot
Advocaat Sherpa Law

meer info

View Event →
Fiscale procedure: voorbereiding bekwaamheidsexamen
Sep
24
6:30 PM18:30

Fiscale procedure: voorbereiding bekwaamheidsexamen

Het is voor jonge stagiairs niet altijd gemakkelijk om een druk beroeps- en familieleven te combineren met de stage IAB of BIBF.

Na deze stage moet dan ook nog de kroon op het werk worden gezet en moet een schriftelijke en mondelinge proef worden afgelegd.

Deze proef is geen eenvoudige opdracht, vooral ook omdat de te kennen stof zó veel omvattend is.

Om de stagiairs hierbij te helpen heeft BAB-BKR Antwerpen, beroepsvereniging die reeds jarenlang de opleidingen voor stagiairs en leden verzorgt, een programma uitgewerkt waarvan zij hoopt dat dit aan de stagiairs specifieke hulp zal bieden zodat zij zich gericht kunnen voorbereiden op het bekwaamheidsexamen en het behalen van de titel van accountant en/of belastingconsulent, en van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.

Het programma dat wordt aangeboden omvat een voorbereiding op de voornaamste vakken die op zowel het schriftelijk als het mondeling examen aan bod komen en waarvan in het verleden is gebleken dat ze het grootste struikelblok vormen voor de stagiairs.

De voorbereiding richt zich tot alle stagiairs die de titel wensen te behalen van accountant en/of belastingconsulent, en van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist. De schriftelijke examens voor beide instituten zijn voorzien voor november/ december 2018.

Het aangeboden programma maakt het mogelijk tijdig voorbereid te zijn voor de schriftelijke proef. De voorbereiding voor het schriftelijk gedeelte vormt tevens een voorbereiding voor het daaropvolgend mondeling gedeelte van het examen.

Tijdens de sessies komen een reeks topics aan bod die relevant zijn voor het eindexamen. De sprekers baseren zich op de actualiteit en op de vragen gesteld tijdens vorige examenzittingen. Zij zijn allen specialisten uit de praktijk die echter niet zetelen als lid van de examenjury. Na elke opleidingsdag heeft elke deelnemer de kans om te evalueren aan de hand van een evalutieformulier.

U kiest de onderwerpen waaraan u denkt nood te hebben voor uw voorbereiding.

Module Fiscale Procedure: spreker Alain Claes

Meer info

View Event →
Het huwelijkscontract in het licht van het bestaande en nieuwe huwelijksvermogensrecht
Aug
28
11:15 AM11:15

Het huwelijkscontract in het licht van het bestaande en nieuwe huwelijksvermogensrecht

 • Overzicht van de wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht 2018
 • Bespreking van enkele casussen uit de praktijk waarin het nieuwe erfrecht, het nieuwe huwelijksvermogensrecht en hun fiscale implicaties met elkaar worden geïntegreerd tot praktische oplossingen met aandacht voor:
  – Maximale of net minimale bescherming van de partner
  – Maximale of net minimale bescherming van de eigen dan wel gemeenschappelijke kinderen
  – Schenkingen en erfstellingen binnen of buiten het huwelijkscontract
  – Einde van de relatie door overlijden dan wel door scheiding
  – De gezinswoning
  – De beleggingen
  – De beroepsgoederen
  – De “verruimde Valkeniers”

SPREKER

Dirk De Groot, Advocaat Sherpa Law

Voor meer info zie Confocus

View Event →
Het testament doorgelicht: een juridische en fiscale analyse, met bespreking van diverse lasten, modaliteiten en voorwaarden
Aug
28
9:15 AM09:15

Het testament doorgelicht: een juridische en fiscale analyse, met bespreking van diverse lasten, modaliteiten en voorwaarden

 • De diverse soorten testamenten met hun voor- en nadelen
 • Overzicht van de verschillende soorten legaten en hun gevolgen
 • Welke rol speelt het nieuwe erfrecht bij dit alles?
 • Hoe kunnen we onze doelen bereiken door gebruik te maken van of in te spelen op :
  – plaatsvervulling
  – aanwas
  – het legaat voor de samenwonende partner
  – het legaat voor de echtgenoot (ontneming of net versterking vruchtgebruik)
  – het legaat tegen de ‘ex’
  – het kinderloos vrijgezel testament
  – straf- en keuzebedingen
  – het ‘schuldlegaat’
  – het “ik-opa testament”,
  – het “legaat de fideï-commis de residuo”
  – het “duo-legaat”
 • En hoeveel krijgt de fiscus bij dit alles ?

Dit alles wordt uit de doeken gedaan door bespreking van praktische casussen die uit het leven gegrepen zijn zoals die in onze praktijk voorkomen.

SPREKER

Dirk De Groot, Advocaat Sherpa Law

Voor meer info zie Confocus

View Event →
Het huwelijkscontract in het licht van het bestaande en nieuwe huwelijksvermogensrecht
Aug
23
11:15 AM11:15

Het huwelijkscontract in het licht van het bestaande en nieuwe huwelijksvermogensrecht

 • Overzicht van de wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht 2018
 • Bespreking van enkele casussen uit de praktijk waarin het nieuwe erfrecht, het nieuwe huwelijksvermogensrecht en hun fiscale implicaties met elkaar worden geïntegreerd tot praktische oplossingen met aandacht voor:
  – Maximale of net minimale bescherming van de partner
  – Maximale of net minimale bescherming van de eigen dan wel gemeenschappelijke kinderen
  – Schenkingen en erfstellingen binnen of buiten het huwelijkscontract
  – Einde van de relatie door overlijden dan wel door scheiding
  – De gezinswoning
  – De beleggingen
  – De beroepsgoederen
  – De “verruimde Valkeniers”

SPREKER

Dirk De Groot, Advocaat Sherpa Law

Voor meer info zie Confocus

View Event →
Het testament doorgelicht: een juridische en fiscale analyse, met bespreking van diverse lasten, modaliteiten en voorwaarden
Aug
23
9:15 AM09:15

Het testament doorgelicht: een juridische en fiscale analyse, met bespreking van diverse lasten, modaliteiten en voorwaarden

 • De diverse soorten testamenten met hun voor- en nadelen
 • Overzicht van de verschillende soorten legaten en hun gevolgen
 • Welke rol speelt het nieuwe erfrecht bij dit alles?
 • Hoe kunnen we onze doelen bereiken door gebruik te maken van of in te spelen op :
  – plaatsvervulling
  – aanwas
  – het legaat voor de samenwonende partner
  – het legaat voor de echtgenoot (ontneming of net versterking vruchtgebruik)
  – het legaat tegen de ‘ex’
  – het kinderloos vrijgezel testament
  – straf- en keuzebedingen
  – het ‘schuldlegaat’
  – het “ik-opa testament”,
  – het “legaat de fideï-commis de residuo”
  – het “duo-legaat”
 • En hoeveel krijgt de fiscus bij dit alles ?

Dit alles wordt uit de doeken gedaan door bespreking van praktische casussen die uit het leven gegrepen zijn zoals die in onze praktijk voorkomen.

SPREKER

Dirk De Groot, Advocaat Sherpa Law

Voor meer info zie Confocus

View Event →
De nieuwe antiwitwaswetgeving
Jun
29
2:00 PM14:00

De nieuwe antiwitwaswetgeving

De herhaaldelijk gewijzigde antiwitwaswetvan 11 januari 1993 is recent vervangen door de “wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten”, die op 16 oktober 2017 van kracht werd.

Ze stemt de bestaande wetgeving over de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme af op de belangrijkste ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau door omzetting van de zgn. ‘vierde antiwitwasrichtlijn’ (richtlijn (EU) 2015/849) in Belgisch recht.

De belangrijkste vernieuwingen worden geduid en de concrete impact van de nieuwe wet op de organisatie van uw praktijk en/of kantoor worden toegelicht.

 

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie VIA Vormingsinstituut voor advocaten

View Event →
De modernisering van het huwelijks- en relatievermogensrecht
Jun
21
12:00 AM00:00

De modernisering van het huwelijks- en relatievermogensrecht

In het verlengde van de hervorming van het erfrecht zal ook het huwelijks- en relatievermogensrecht een grondige actualisering ondergaan. Een update die, gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen en het ontstaan van nieuwe samenlevingsvormen, noodzakelijk was en waarbij de wetgever volgende krachtlijnen voor ogen had:

 • meer duidelijkheid en rechtszekerheid
 • vergroting van de solidariteit tussen echtgenoten

Met de geplande wijziging van het vennootschapsrecht zal de cirkel van de modernisering van de ‘estate planning’ zodoende rond zijn. De inwerkingtreding is voorzien per 1 september a.s.

Volgende topics zullen uitgebreid belicht worden:

 • De verfijning van de regels van het wettelijk stelsel.
  • Meer duidelijkheid over welke goederen in het wettelijk stelsel eigen dan wel gemeenschappelijk zijn:
  • (individuele) levensverzekeringen
  • schade- en arbeidsongevallenvergoedingen
  • aandelen/dividenden/gereserveerde winsten/meerwaarden; vergoedingsplicht;
  • beroepsgoederen en beroepsinkomstenallocatie: eigen of gemeenschappelijk? actuele waarde
  • clienteel
 • Een betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen en van de bedingen die de echtgenoten daaraan kunnen toevoegen.
  • Het inbouwen van meer solidariteit tussen en de mildering van de financiële gevolgen voor echtgenoten welke geopteerd hebben voor het stelsel van ‘zuivere’ scheiding van goederen
  • huwelijksvoordelen, preferentiële toewijzing
  • intestaat erfrecht van de langstlevende echtgeno(o)t(e)
  • een 4dehuwelijksstelsel: scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten
   • wettelijk kader voor het verrekenbeding
   • het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
  • rechterlijke billijkheidscontrole
 • Nieuwe evenwichten inzake de positie van de langstlevende echtgenoot in het huwelijksvermogens- en erfrecht
  • ab intestaat erfrecht; samenloop van de langstlevende echtgeno(o)t(e) met andere erfgerechtigden;
  • uitbreiding van de Valckeniersclausule voor nieuw samengestelde gezinnen;
 • Inwerkingtreding - vergangsrecht.
  • Bepalingen m.b.t. het erfrecht
  • Bepalingen m.b.t. het huwelijksvermogensrecht
 • Capita selecta:
  • De bescherming van het bedrijf bij scheiding
  • De gewijzigde rol van de notaris
  • Wettelijke samenwoning beperkt tot affectieve relaties
  • Opheffing van het verbod op verkoop tussen echtgenoten
  • Anticipatieve inbreng door ongehuwde samenwoners
  • Huwelijksvermogensrechtelijke heling
  • Vlabel en het ontwerp van decreet van de Vlaamse regering: impact op het (finaal)verreken- en verblijvingsbeding

SPREKER

Peter Meeuwssen, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Lexalert

View Event →
Nieuwe regels waardering vruchtgebruik: een springplank naar de vastgoedplanning van de toekomst!
Jun
15
12:00 AM00:00

Nieuwe regels waardering vruchtgebruik: een springplank naar de vastgoedplanning van de toekomst!

Hoewel het tot de menselijke natuur behoort om te behouden wat goed is, geldt dit niet steeds in fiscalibus. Na een periode van stabiliteit in de vruchtgebruikproblematiek zijn de poppen recentelijk weer aan het dansen gegaan en werden de klassieke zekerheden wederom in vraag gesteld. Meester Messiaen bekijkt hoe een hernieuwde fiscale vrede kan bereikt worden en wat dat eventueel mag of moet kosten. Bijkomend worden alle registers opengetrokken en krijgt u een glimp op het gespecialiseerde aanbod van vastgoedplanning in de toekomst.

Volgende topics komen aan bod:

 • “Historisch” overzicht van de gangbare waarderingsmethoden, hun merites en tekortkomingen.
  • de forfaitaire waarderingsmethodes inzake registratie- en erfbelasting
  • de methode Ruysseveldt – Janssens: de discounted cash flow-berekening: een bedrijfseconomische en dus juiste waardering?
  • de financiële crisis als katalysator
 • 2016: de nieuwe methode van de Rulingcommissie:
  • ‘slechts’ suggestie van methode
  • ad hoc methodes aangebracht door de belastingplichtige
 • De richtlijnen van de belastingadministratie: fiscale controles:
  • actuele stand van zaken
  • kan U nog rekenen op enige clementie tijdens de overgangsfase?
 • Actuele stand van zaken:
  • het belang van een evenwichtige en meervoudige aanpak
  • het individueel belang van het onroerend goed op zich (en de evolutie van de vastgoedmarkt, lokaal en segmentair): waarderen wordt werken!
 • Speed dating met de waarderingsvereisten van de toekomst
 • Strengere standpunten openen de poort van de innovatie: “heeft vruchtgebruik nog zin?” maakt plaats voor “wat kunnen we nog meer doen dan vroeger?”

Laat u verrassen door enkele spitante voorbeelden van nu nog onbekende planningstechnieken die de speeltjes van de toekomst worden. Een must voor iedereen die direct of indirect in aanraking komt met vastgoedplanning. Aan de hand van concrete cases en praktische voorbeelden zal Meester Messiaen zijn punt maken en het seminarie stofferen. De deelnemers zullen na het volgen van dit seminarie dan ook over praktisch informatie en bruikbare richtlijnen beschikken.

SPREKER

Robin Messiaen, Advocaat Sherpa Law

Voor meer info zie Lexalert

View Event →
Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?
Jun
12
2:00 PM14:00

Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Leuven (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?
We bekijken ook even de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Antiwitwaswetgeving - webinar
May
17
12:00 AM00:00

Antiwitwaswetgeving - webinar

De huidige antiwitwaswet van 11 januari 1993 is recent vervangen door de “wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten”, die op 16 oktober 2017 van kracht werd. 

Ze stemt de bestaande wetgeving over de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme af op de belangrijkste ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau - door omzetting van de zgn. ‘vierde antiwitwasrichtlijn’ (richtlijn (EU) 2015/849) in Belgisch recht.

Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de oprichting van een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (het UBO-register). De vennootschappen en andere juridische entiteiten worden verplicht om informatie over hun uiteindelijk gerechtigden te verkrijgen en te bewaren.

Spreker

Alain Claes, advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info, klik hier

View Event →
Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?
May
16
2:00 PM14:00

Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Berchem (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?
We bekijken ook even de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Fiscaal strafrecht - Bijzonder deel
May
15
1:30 PM13:30

Fiscaal strafrecht - Bijzonder deel

De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscal procedure.

Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de dienst voorafgaande beslissingen en de dienst fiscale bemiddeling.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.


Bespreking van enkele capita selecta uit het fiscaal strafrecht, zoals:
- het zwijgrecht van de belastingplichtige in fiscale (straf)zaken; vanaf wanneer wordt een fiscal dossier een fiscal strafdossier?
- de mogelijkheid om een minnelijke regeling te treffen (wanneer en onder welke voorwaarden?);
- het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs;
- de preventieve en de repressieve anti-witwaswetgeving.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

View Event →
Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?
May
3
2:00 PM14:00

Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?
We bekijken ook even de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap
Apr
30
1:30 PM13:30

Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap

Onroerend goed kan ingebracht worden, maar ook "uitgebracht". Uitbreng of overdracht kan gebeuren aan een aandeelhouder, vennoot of bedrijfsleider. Wat zijn daarvan voor iedere partij de fiscale gevolgen?

Behandeld worden aspecten van registratierechten, BTW en inkomstenbelastingen.

Bijzondere aandacht voor het onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen de bedrijfsleider en de vennootschap en dat overgelaten wordt aan de bedrijfsleider.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

Eric Spruyt,

Notaris-vennoot Berquin Notarissen, Prof. KU Leuven en Prof. FHS

View Event →