Back to All Events

Termijnen inzake vestiging en invordering van de belastingen – een update n.a.v. recente wettelijke ingrepen

  • Odisee 2 Stormstraat Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1000 Belgium (map)

Termijnen inzake vestiging en invordering van de belastingen - een update n.a.v. recente wettelijke ingrepen 

De wijzigingen aan de procedureregels inzake inkomstenbelastingen in de Programmawet van 1 juli 2016 zijn voor de praktijk niet zonder belang. 

Deze nieuwe wettelijke bepalingen zijn een uitstekende gelegenheid om de termijnen inzake vestiging en invordering van de belastingen opnieuw duidelijk in kaart te brengen. 

Er wordt aandacht besteed aan:
- de termijnen die de wet oplegt voor het bewaren van boeken en bescheiden;
- de normale en bijkomende controletermijnen om de fiscale toestand van de belastingplichtige te bepalen;
- de gewone, verlengde en buitengewone aanslagtermijnen waarover de fiscale administratie beschikt om de belasting te vestigen n.a.v een buitenlandse controle of indien onderzoek uitwijst dat belastbare inkomsten in België niet werden aangegeven en het geval waarbij de administratie inlichtingen uit het buitenland verkrijgt;
- de termijnen die de wet aan de belastingplichtige toekent om de gevraagde belasting te betwisten of ontheffing te vragen;
- de verjaringstermijnen;
- de berekening van de termijnen (bv. vanaf wanneer begint iedere termijn te lopen?);
- de verlenging van de termijnen bv. wegens overmacht;
- de gevolgen van een overschrijding van de termijnen;
- de termijnen die de fiscus kan toepassen in bijzondere situaties (al dan niet fraude);
- een korte vergelijking van de termijnen inzake inkomstenbelastingen en btw, met inbegrip van de vraag hoever het staat met een harmonisatie terzake;
- de gemeenrechtelijke regelgeving inzake verjaringstermijnen en de vraag in hoeverre deze doorwerkt op fiscaal vlak; 
- de stuiting respectievelijk schorsing van verjaringstermijnen;
- de verjaring van betwiste belastingen.

Spreker

Alain Claes

Nederlands
Français
English