Back to All Events

Monsterboete terug tot leven na het Zomerakkoord

  • ODISEE Hermes-gebouw Stormstraat 2 1000 Brussel (map)

Met de Programmawet van 19 december 2014 werd de bijzondere aanslag geheime commissielonen drastisch hervormd tot 103 %. De administratie heeft de nieuwe regeling van commentaar voorzien in een circulaire van 11 juni 2015. Met een circulaire van 4 april 2017 vervangt zij haar oude commentaar door een nieuwe.

Tijdens de hervorming van de vennootschapsbelasting, werd bepaald dat de afzonderlijke aanslag vanaf aj. 2021 niet meer aftrekbaar zal zijn als beroepskost. Hierdoor stijgt het netto-effect tot 136 %, hetwelk niet zo veraf ligt van de 204 % onder de oude regeling. Gaat dit opnieuw aanleiding geven tot een veelvuldigheid van rechtspraak over het vergoedend karakter van de aanslag? In het seminarie wordt voor u de huidige draagwijdte nogmaals op een rijtje gezet.

Ook de thematiek van de verdoken meerwinsten wordt besproken. De bijzondere aanslag is niet op verdoken meerwinsten van toepassing als ze het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten. In de causerie wordt dieper ingegaan op de wijze waarop de administratie het toepassingsgebied van deze regel interpreteert en op de problematiek van de valse of fictieve facturen in geval van de aankoop van handelsgoederen. Wettekst en administratieve zienswijze worden geconfronteerd met rechtspraak waarin een dissidente mening wordt uitgedragen.

Indien de geheime commissielonenaanslag toch wordt geheven op niet (met fiche) verantwoorde uitgaven, rijst de vraag onder welke voorwaarden de betrokken uitgave nog aftrekbaar is als beroepskost. Ook wordt nagegaan wat er overblijft van de administratieve soepelheid in het geval een belastingplichtige niet bij machte is de opgelegde termijnen voor het indienen van de fiches te respecteren.

Tot slot komt de ziekenhuizenproblematiek aan bod. Hierbij wordt een duidelijk overzicht gebracht van de ficheverplichting die rust op de honoraria van geneesheren die zich hebben verenigd via een artsenpool.

Ook wordt gediscussieerd over de vraag of het Brusselse beroepshof niet overdreven streng is in haar recent oordeel dat ook werknemers de ficheverplichting ter harte moeten nemen als zij bepaalde uitgaven als beroepskost in aftrek willen brengen.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

 

Earlier Event: October 3
Aanslagprocedure
Later Event: October 25
Fiscale Procedure
Nederlands
Français
English