....Biografie

Lars Raedschelders studeerde in 2003 af aan de Universiteit Antwerpen en vervolmaakte zijn opleiding met een aanvullend Masterdiploma in het Vennootschapsrecht aan de KU Brussel in 2006.

Lars is actief in het domein van het vennootschapsrecht en het ondernemingsrecht. Hij is ervaren in het begeleiden van overnames, joint ventures en herstructureringen van bedrijven, alsook in het opstellen en onderhandelen van diverse types van commerciële overeenkomsten en geschillenbeslechting.

Lars verleent zowel nationaal als grensoverschrijdend advies aan een breed scala van ondernemingen, hetzij van KMO tot beursgenoteerd, van ambachtelijk tot hoogtechnologisch, van familiebedrijf tot VC investering.

Vanuit een bijzondere interesse voor het ondernemerschap heeft Lars deze kennis uitgediept als Group Legal Counsel van de holding Xtrion NV, die onder meer de activiteiten controleert van Melexis NV, genoteerd op NYSE Euronext Brussel, alsook van de holding Elex NV, die belangen heeft in onder meer Fremach International NV en, voorheen, in Standard de Liège SA.

In 2015 trad Lars Raedschelders toe tot het kantoor.

SPECIALISATIE

 • Vennootschapsrecht

 • Fusies en overnames (M&A)

 • Ondernemingsrecht

 • Intellectuele eigendom

..

BIOGRAPHIE

Lars Raedschelders est diplômé de l'Université d'Anvers en 2003 et a complété sa formation par un Master complémentaire en droit des sociétés au KU Brussels en 2006.

Lars est actif dans le domaine du droit des sociétés et du droit des entreprises. Il se targue d'une expérience en matière d'acquisitions, de joint-ventures et de restructurations d'entreprises, ainsi qu'en matière de rédaction et de négociation de divers types de contrats commerciaux et de règlement de litiges.

Lars fournit également des conseils nationaux et internationaux à un large éventail d'entreprises, allant des PME aux sociétés cotées en bourse, de l'artisanat à la haute technologie, des entreprises familiales aux investissements en venture-capital.

Portant un intérêt particulier à entrepreneuriat, Lars a approfondi ses connaissances en tant que Group Legal Counsel de la société holding Xtrion SA, qui contrôle entre autres les activités de Melexis SA, cotée à NYSE Euronext Brussels, ainsi que de la société holding Elex SA, qui possède des participations dans Fremach International SA et, précédemment, dans Standard de Liège SA.

Lars Raedschelders a rejoint le cabinet en 2015. 

SPécialisation

 • Droit des sociétés

 • Fusions et acquisitions (M&A)

 • Droit des entreprises

 • Propriété intellectuelle

..

BIOGRAPHY

Lars Raedschelders graduated from the University of Antwerp in 2003 and completed his studies with a supplementary Master's degree in Partnership Law at the KU Brussels in 2006.

Lars is active in the field of partnership law and company law. He has experience in guiding clients with takeovers, joint ventures and corporate restructuring, as well as in drafting and negotiating various types of commercial agreements and dispute resolution.

Lars provides both national and cross-border advice to a wide range of companies, from SMEs to listed companies, from craft businesses to high-tech, from family businesses to VC investments.

With a particular interest in entrepreneurship, Lars has broadened his expertise as Group Legal Counsel of the holding company Xtrion NV, which controls, inter alia, the activities of Melexis NV, listed on NYSE Euronext Brussels, as well as of the holding company Elex NV, which has interests in Fremach International NV and, previously, in Standard de Liège SA.

Lars Raedschelders joined our office in 2015.

SPeCIALISATION

 • Company law

 • Mergers and acquisitions (M&A)

 • Commercial law

 • Intellectual property

....

Jo Roseleth

....Lars Raedschelders

Partner

Fusies & Overnames
T +32 (0)3 500 05 00
lars.raedschelders@sherpalaw.be

 Klik hier voor lijst publicatie lijst

Klik hier voor volledige CV

..

Lars Raedschelders

Partner

M&A
T +32 (0)3 500 05 00
lars.raedschelders@sherpalaw.be

Veuillez trouver ici la liste de publications

veuillez trouver ici le CV complet

..

Lars Raedschelders

Partner

M&A
T +32 (0)3 500 05 00
lars.raedschelders@sherpalaw.be

Click here for full publication list

Click here for full CV

....

View Lars Raedschelders' profile on LinkedIn
Nederlands
Français
English