Verlaging van het tarief voor de schenking van onroerende goederen in Brussel en Wallonië vanaf 1 januari 2016

Naar aanleiding van de tweede begrotingscontrole 2015 heeft het Vlaams Gewest de schenkingstarieven voor onroerende goederen reeds midden 2015 verlaagd. Nu zijn het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevolgd. De verlaagde tarieven moeten het schenken van onroerende goederen aanmoedigen en hierdoor op korte termijn extra inkomsten opleveren.

Brusselse en Waalse successierechten

Op 17 december 2015 heeft het Waals Parlement een decreet aangenomen en op 18 december 2015 volgde het Brussels Hoofdstedelijk Parlement met een ordonnantie waardoor o.a. het tarief op schenkingen van onroerende goederen wordt verlaagd. Beide Gewesten volgen daarmee de trend die werd ingezet door het Vlaams Gewest dat de schenkingsrechten op onroerende goederen reeds drastisch had verlaagd.[1]

Lokalisatiecriterium

Het lokalisatiecriterium blijft ongewijzigd. De schenkingsrechten op de schenking van een onroerend goed in België dienen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest respectievelijk het Waals Gewest te worden betaald wanneer de rijksinwoner – schenker zijn fiscale woonplaats gedurende vijf jaar voorafgaand aan de schenking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest respectievelijk het Waals Gewest is gelegen.  Als de fiscale woonplaats van de rijksinwoner – schenker tijdens een periode van vijf jaar vóór de schenking in verschillende gewesten lag, gelden de tarieven van het Gewest waar zijn fiscale woonplaats in die vijf jaar het langst gevestigd was.

Verlaging schenkingsrechten

Tot voor kort liepen de tarieven in beide Gewesten op van 3 % tot 30 % in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen (wettelijk) samenwonenden enerzijds en tot 80 % voor verdere verwanten en niet-verwanten anderzijds. Omwille van deze hoge tarieven werden er in beide Gewesten zo goed als geen onroerende goederen geschonken.

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Algemeen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de schenkingsrechten voor onroerende goederen verlaagd, en dit in het kader van de hervorming van de Brusselse fiscaliteit. Vooral de schenkingen van onroerende goederen in rechte lijn worden bijzonder voordelig.

De nieuwe tarieven kunnen als volgt worden weergegeven:

Afschaffing preferentieel tarief

Sinds 1 januari 2013 gold er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een preferentieel tarief voor schenkingen van gezinswoningen in rechte lijn en tussen partners (artikel 131bis Br.W.Reg.). Deze maatregel beoogde, naast het aantrekken van middeninkomens en jonge gezinnen, ook de familiale cohesie te versterken en het patrimonium binnen de familie te houden. Dit artikel werd bij de ordonnantie van 18 december 2015 opgeheven.

  • Waals Gewest

Algemeen

Het Waals Gewest heeft de schenkingsrechten voor onroerende goederen verlaagd. De tarieven worden heden geplafonneerd op 50 %, daar waar vroeger tarieven tot 80 % mogelijk waren. Voornamelijk met betrekking tot de schenkingen van onroerende goederen die niet in directe lijn tussen echtgenoten en tussen samenwonenden plaatsvinden, is de daling proportioneel belangrijk.

De nieuwe tarieven kunnen als volgt worden weergegeven:

Aanpassing tarieven schenking gezinswoning

Het Waals Parlement heeft bovendien de tarieven voor de schenking van de gezinswoning (art. 131ter Wal.W.Reg.) aangepast daar waar het Brussels Hoofdstedelijk Parlement deze belasting heeft afgeschaft.

Inwerkingtreding

Zowel de Brusselse ordonnantie als het Waals decreet zijn op 30 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zijn reeds inwerking getreden vanaf 1 januari 2016.


Stephanie Allard


[1] www.sherpalaw.be/nl/nieuws/detail/vereenvoudiging-en-verlaging-van-het-tarief-voor-de-schenking-van-onroerende-goederen-in-vlaanderen-vanaf-1-juli-2015.

Nederlands
Français
English