Kaaimantaks en aangifteverplichting buitenlandse structuren kan ook Luxemburgse tak 23 treffen

Voor zowel de aangifteverplichting van juridische structuren als voor de doorkijktaks op zulke structuren, wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee types:

  • type één betreft de doelvermogens zonder aparte rechtspersoonlijkheid zoals trusts, fiduciaires en andere trustachtige personen en
  • type twee de rechtspersonen die volgens de wetgeving van de staat van vestiging niet aan inkomstenbelastingen onderworpen zijn of die wel onderworpen zijn aan inkomstenbelastingen maar aan een tarief van minder dan 15 % zoals berekend volgens de Belgische regels (artikel 38 van 10 augustus en artikel 2 par 13° b WIB).

De Belgische burgerlijke maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en is ook geen apart doelvermogen zoals de trusts en trustachtige figuren van type 1.Zij is fiscaal transparant omdat het een juridische onverdeeldheid is tussen alle maten en valt dus buiten deze specifieke bepalingen van de aangifteplicht en doorkijktaks.

Anders is het gesteld met bijvoorbeeld de Luxemburgse en Franse sociétés civiles.Zij hebben wel aparte rechtspersoonlijkheid maar zijn fiscaal transparant krachtens de respectievelijk Luxemburgse en Franse wetgeving.

Het recente KB van 18 december 2015 voegt als nieuwe regel toe dat de vennootschappen die niet fiscaal transparant zijn overeenkomstig artikel 29 § 2 WIB, maar waarvan de inkomsten volgens de wet van het land van vestiging verondersteld worden rechtstreeks te zijn behaald of verkregen door de aandeelhouders of vennoten van deze vennootschap (artikel 1, 2°), eveneens onder de binnen de EER geviseerde constructies vallen.

Dit heeft gevolgen voor wie bijvoorbeeld via een Luxemburgse société civile een Luxemburgse tak 23 verzekering heeft onderschreven.De maten, natuurlijke personen onderworpen aan Belgische PB of rechtspersonen onderworpen aan Belgische RPB, zullen in hun aangifte inkomstenjaar 2015 – aanslagjaar 2016 dienen te vermelden dat zij een buitenlandse constructie 'aanhouden'.Hetzelfde geldt ook voor de maten van een Franse société civile immobilière. Verder geven beide constructies aanleiding tot de toepassing van de nieuwe doorkijktaks vanaf datzelfde aanslagjaar 2016.In tegenstelling tot een Luxemburgse tak 23 die gedefiscaliseerd is, zal de doorkijktaks wel effectief van toepassing zijn op inkomsten uit buitenlands vastgoed, zij het dan dat meestal enkel progressievoorbehoud hierop van toepassing zal zijn.

Dirk Coveliers

Advocaat-vennoot

Nederlands
Français
English