Nieuwsflash - FOD Financiën publiceert FAQ omtrent registratie UBO-register – even adempauze

In ons nieuwsbericht d.d. 4 juli 2018 maakten we reeds melding van de verplichte UBO-registratie die op til was voor eind 2018. Het K.B. van 30 juli 2018 regelt inmiddels reeds de concrete uitvoeringsmodaliteiten van dit UBO-register. Voornoemd K.B. bepaalt o.a. welke entiteiten meldingsplicht hebben, welke informatie dient meegedeeld te worden, wie toegang heeft tot deze informatie en op welke wijze en onder welke voorwaarden men eventueel de toegang tot deze informatie kan beperken.

Het K.B. treedt in werking op 31/10/2018 zodat algemeen werd aangenomen dat de eerste registratie diende te geschieden uiterlijk één maand later, dus op 30/11/2018.

Gezien de naderende deadline en de vele onzekerheden die rezen omtrent de uitvoeringsmodaliteiten publiceerde de FOD Financiën begin deze week een FAQ (https://financien.belgium.be/nl/ubo-register ).

Uit deze FAQ blijkt nu alvast dat de einddatum inzake de registratieverplichting van uw uiteindelijke begunstigden (‘UBO’) uitgesteld is naar 31 maart 2019. Dat geeft iedereen alvast de kans de registratie degelijk voor te bereiden, onder meer door precies af te bakenen wie de te registreren UBO’s zijn. Het is een publiek geheim dat daarover vandaag nog onduidelijkheden voortleven.

Uiteraard worden eventuele wijzigingen en ontwikkelingen omtrent de UBO-registratie door ons team op de voet gevolgd en mag u bij eventuele vragen gerust contact opnemen bij alain.claes@sherpalaw.be, peter.meeuwssen@sherpalaw.be, robby.ackermans@sherpalaw.be of julie.raymaekers@sherpalaw.be.

Nederlands
Français
English