UBO-register - Update inzake gesplitste eigendom

2018 was op juridisch vlak een jaar vol fundamentele veranderingen. Eén van die vernieuwingen was het Belgisch UBO-register. In onze nieuwsbrieven d.d. 4 juli en 27 september 2018 verwezen we reeds uitgebreid naar de komst, de werking en de mogelijke implicaties van het UBO-register. Echter, tot op heden rezen er nog veel onzekerheden over de uitvoeringsmodaliteiten.

Eén van deze onzekerheden had betrekking op de vraag wie als UBO geregistreerd dient te worden wanneer er sprake is van een gesplitste eigendom (in blote eigendom – vruchtgebruik) van een aandeel of deelbewijs. Het is namelijk zo dat op basis van het KB van 31 oktober 2018 en de verklarende toelichting voor vennootschapen en maatschappen (categorie 1) als UBO wordt aangemerkt: iedere natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks 25% van de stemrechten of eigendomsrechten in de respectievelijke vennootschap/maatschap aanhoudt. Echter, bij een gesplitste eigendom is het zo dat het stemrecht enerzijds wordt toegewezen aan de vruchtgebruiker zodat deze alleszins kan kwalificeren als UBO op basis van een toereikend percentage stemrechten. Anderzijds heeft de blote eigenaar geen stemrecht, doch vertegenwoordigt de deelneming van de blote eigenaar zeker een percentage in het kapitaal van de vennootschap/maatschap, wat zou kunnen duiden op eigendomsbelang. Op 3 oktober 2018 werd de Minister van Financiën verzocht duidelijkheid te scheppen omtrent deze situatie.

De juridische dienst bij de Algemene Administratie van Thesaurie heeft nu bevestigd dat wanneer de eigendom van de stemrechten of aandelen van het kapitaal bezwaard is met zakenrechten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, en het toereikend percentage van 25% overschreden is, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker geregistreerd moeten worden als UBO. Indien aldus sprake is van een bezit of van controle van meer dan 25% van het kapitaal of van de stemrechten van de informatieplichtige, zal ofwel de blote eigenaar ofwel de vruchtgebruiker ofwel beiden geregistreerd moeten worden. De hoedanigheid van vruchtgebruiker of blote eigenaar moet worden gepreciseerd in het voorziene veld “opmerkingen”.

Normaliter zal FOD Financiën in de nabije toekomst een nieuwe FAQ hieromtrent publiceren. Verdere wijzigingen en ontwikkelingen binnen het UBO gebeuren wordt door ons team uiteraard op de voet gevolgd. Voor eventuele vragen mag u gerust contact opnemen met peter.meeuwssen@sherpalaw.be, robby.ackermans@sherpalaw.be of alain.claes@sherpalaw.be.

Julie Raymaekers

Peter Meeuwssen

Robby Ackermans

Nederlands
Français
English