Vijfde antiwitwasrichtlijn goedgekeurd!

Op 19 april 2018 heeft het Europees Parlement in Straatsburg de herziening goedgekeurd van de Vierde Antiwitwasrichtlijn. Publicatie hiervan wordt voorzien in de loop van de volgende maanden. Implementatie zal vereist zijn uiterlijk eind 2019.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die inbegrepen zijn in deze Vijfde antiwitwasrichtlijn:

 • Het UBO-register (dat in België verwacht wordt tegen juli 2018) zal publiekelijk toegankelijk moeten zijn. Zij die toegang wensen zullen wel een gerechtvaardigd belang moeten kunnen aantonen (bijvoorbeeld voor NGO's, onderzoeksjournalisten...).
 • De diverse nationale UBO-registers zullen met elkaar verbonden worden opdat ook buitenlandse gegevens kunnen opgevraagd worden.
 • Indien de werkelijke UBO niet kan achterhaald worden en er dus enkel kan teruggevallen worden op de bestuurders van structuur, zal dit expliciet moeten vermeld worden in het UBO-register.
 • Er moet een register komen per lidstaat van alle bankrekeningen en bankkluizen. Later zullen deze diverse registers ook met elkaar moeten verbonden worden.
 • Publieke autoriteiten moeten vrij toegang krijgen tot de informatie inzake het bezit van onroerend goed.
 • Een strengere beoordeling van de derde landen om te oordelen of zij al dan niet een verhoogd risico vormen op witwassen (beschikbaarheid van informatie over UBO, mogelijkheid tot sanctionering inzake witwassen en melding van verdachte transacties).
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied van de preventieve antiwitwaswetgeving tot alle vormen van fiscaal advies, verhuuragenten, vrijhavens, kunsthandelaren, elektronische portefeuille beheerders en dienstverleners inzake virtuele munten.
 • De zelfgereguleerde beroepen zullen meer informatie moeten verschaffen over de ontvangen meldingen van verdachte transacties, de doorgestuurde meldingen, schendingen en sancties bij niet naleven van witwasverplichtingen.
 • Betere samenwerking tussen de financiële intelligentie eenheden (FIU) onderling en met de toezichthoudende autoriteiten van de financiële sector.
 • Bescherming van de klokkenluiders tegen discriminatie op de werkvloer en bescherming van hun identiteit.
 • Uitbreiding van de rapporteringsverplichtingen van de FIU's over de uitwisseling van informatie met andere landen, het aantal controles ter plaatse, vastgestelde overtredingen en sancties.
 • Rapporteringsverplichting voor de Europese Commissie over de stappen die lidstaten zetten bij klachten over niet naleving verplichtingen, over de gebrekkige implementatie van de richtlijnen en over de mogelijke verbeteringen tot samenwerking.
 • Publicatieverplichting inzake de Europese en nationale risico-analyses.
 • Derde landen die wensen toe te treden tot de Europese Unie moeten eerst voldoen aan de standaarden inzake strijd tegen witwassen.
 • Verlaging van de drempel voor identificatie bij prepaid-cards.
 • Gelijkschakeling van de behandeling van politieke prominente personen (PEP) van derde landen en Europese landen.

Het moge duidelijk zijn dat de tendens tot uitbreiding en verfijning van de strijd tegen witwassen niet wordt gestopt.

De implementatie van de Vierde Richtlijn is nog maar recent gebeurd (Wet van 18 september 2017) en moet nog verwerkt worden door de betrokken beroepscategorieën of men mag zich al voorbereiden op de verdere stappen.

Voor meer informatie, contacteer Alain Claes

Nederlands
Français
English