Vennootschapsrecht

U kan bij ons terecht voor de opstart van nieuwe activiteiten en de oprichting van een nieuwe vennootschap. Maar niet alleen bij de opstart staan wij voor u klaar, ook tijdens het verdere leven van uw vennootschap. 

 Wij ontzorgen u in het hele traject: het ontwerp, de onderhandeling en de redactie van de gebruikelijke vennootschapsakten, managementovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en alles wat ermee gepaard gaat met inbegrip van het opstellen van aangepaste documentatie en bijhorende akten (zoals de oprichting van nieuwe vennootschappen, asset en share deals, joint ventures en andere samenwerkingsvormen,…). 

Ook als het mis dreigt te gaan, staan wij voor u klaar. Wij hebben een doorgedreven ervaring in geschillen tussen aandeelhouders/vennoten of waarbij de vennootschapsbestuurders betrokken zijn en, meer algemeen, procedures inzake vennootschapsrechtelijke geschillen zoals bijvoorbeeld de uitsluiting of uittreding van een aandeelhouder/vennoot, de nietigheid of de opschorting van de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, aansprakelijkheidsvorderingen jegens de bestuurders van de vennootschap of haar organen.

Meester Tom Vanraes wordt in deze materie ook geregeld aangesteld als mandataris ad hoc of bewindvoerder door de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Ondernemingsrecht

Wij staan u met raad en daad bij bij het opzetten en structureren van nieuwe activiteiten en projecten, het opstellen van contracten op maat, de redactie van algemene voorwaarden, de invordering van handelsvorderingen etc. Het duidelijk vastleggen van de wederzijdse rechten en plichten van de diverse contractspartijen geeft u de gewenste zekerheid. 

Indien er zich een geschil voordoet als gevolg van het niet uitvoeren of de gebrekkige uitvoering van contracten, verdedigen wij uw belangen op een proactieve en efficiënte manier.

Wij vertegenwoordigen u voor de rechtbanken, maar ook in het kader van de alternatieve methodes van conflictoplossing, zoals bemiddeling of arbitrage.

 CORPORATE EN COMMERCIAL LITIGATION

Wij behandelen voor u commerciële en zakelijke geschillen. Dit geldt voor alle mogelijke types van procedures, waaronder procedures ten gronde, kort geding, stakingsvordering, deskundigenonderzoek, beslagprocedures,…

Wij hebben een bijzonder doorgedreven expertise in vennootschapsrechtelijke procedures zoals aandeelhoudersgeschillen, uittreding en uitsluiting van aandeelhouders, aansprakelijkheid van bestuurders.

Ook in de alternatieve geschillenbeslechting kunnen wij u bijstaan zoals arbitrage en bemiddeling. 

Wij gaan verder voor u. Wij staan u niet alleen bij in de procedures zelf, maar ook in alle mogelijkheden om dergelijke procedures te vermijden. Indien wij van oordeel zijn dat een minnelijke schikking de voorkeur verkiest, zullen wij bijstand verlenen bij de onderhandelingen en de redactie van een eventuele dading. 

U kan terugvallen op onze ervaring in procedures. Proactief zal u geadviseerd worden om mogelijke problemen te onderkennen en te vermijden. 

Voor onze expertise in de fiscale geschillen verwijzen wij u naar dit specifiek domein: fiscale geschillen.

ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

Wij assisteren ondernemingen in moeilijkheden bij de opstart en afwikkeling van een gerechtelijke reorganisatie (WCO).

Meester Tom Vanraes wordt in deze materie regelmatig aangesteld als gerechtsmandataris door de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel, waarbij hij gelast wordt om een overdracht van een onderneming in moeilijkheden te realiseren.

Handelsovereenkomsten, distributierecht, marktpraktijken en mededinging

Wij staan u bij op het vlak van concessiecontracten, handelsagentuur, franchising, distributie, enz. Het kantoor heeft hierbij een bijzondere expertise opgebouwd inzake internationale distributieovereenkomsten. Wij helpen bij het kiezen van de juiste optie, het opstellen of nalezen van contracten en andere (pre)contractuele documenten.

Maar ook voor de opvolging van de uitvoering van de overeenkomsten en de modaliteiten rond de beëindiging ervan zijn we er voor u. 

U wordt begeleid van A tot Z bij het ontwerpen, redigeren en onderhandelen van allerlei commerciële overeenkomsten. Dit laat ons toe om voor u alles in het werk te stellen om risico's op conflicten en daaruit voortvloeiende schade te vermijden of alleszins te beperken, bijvoorbeeld op het vlak van: 

  • algemene voorwaarden voor verkoop
  • aankoop en levering van goederen en diensten
  • aanneming van werk en diensten
  • fabricagecontracten en service level agreements
  • transportovereenkomsten
  • zekerheden zoals borgstellingen, garanties op eerste verzoek, documentaire kredieten, hypotheken…

Ook marktpraktijken en het mededingingsrecht in het algemeen hebben in een steeds complexere en globaliserende juridische omgeving een belangrijke rol te spelen, waarin wij u de nodige ondersteuning bieden.

Ondernemingsstrafrecht

Strafrecht is meer en meer van toepassing op bedrijfsactiviteiten en rechtspersonen. Wij begeleiden u in dit kader zowel in de loop van het strafrechtelijk onderzoek als tijdens de eigenlijke procedure voor de rechtbanken.

 U kan terugvallen op onze stevige ervaring in deze materie, o.m. op het vlak van financiële misdrijven (fiscale fraude, anti-witwas wetgeving,…).

 Wij geven u ook graag advies ter preventie en verdediging bij strafrechtelijke vervolgingen die het ondernemingsleven raken: ondernemingsstrafrecht, publieke en private corruptie, witwassen van gelden, misbruik van vennootschapsgoederen, frauduleuze faillissementen,

Andere expertises