….Vennootschapsrecht

U kan bij ons terecht voor de opstart van nieuwe activiteiten en de oprichting van een nieuwe vennootschap. Maar niet alleen bij de opstart staan wij voor u klaar, ook tijdens het verdere leven van uw vennootschap. 

 Wij ontzorgen u in het hele traject: het ontwerp, de onderhandeling en de redactie van de gebruikelijke vennootschapsakten, managementovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en alles wat ermee gepaard gaat met inbegrip van het opstellen van aangepaste documentatie en bijhorende akten (zoals de oprichting van nieuwe vennootschappen, asset en share deals, joint ventures en andere samenwerkingsvormen,…). 

Ook als het mis dreigt te gaan, staan wij voor u klaar. Wij hebben een doorgedreven ervaring in geschillen tussen aandeelhouders/vennoten of waarbij de vennootschapsbestuurders betrokken zijn en, meer algemeen, procedures inzake vennootschapsrechtelijke geschillen zoals bijvoorbeeld de uitsluiting of uittreding van een aandeelhouder/vennoot, de nietigheid of de opschorting van de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, aansprakelijkheidsvorderingen jegens de bestuurders van de vennootschap of haar organen.

Meester Tom Vanraes wordt in deze materie ook geregeld aangesteld als mandataris ad hoc of bewindvoerder door de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel.

..

droit des sociétés

Vous pouvez nous contacter pour débuter de nouvelles activités et pour la constitution d'une nouvelle société. Mais nous ne vous accompagnons pas uniquement au début de la procédure, mais également pendant le cycle de vie de votre entreprise.

Nous prenons en charge l'ensemble du processus : la conception, la négociation et la rédaction des actes habituels pour sociétés, des conventions de gestion, des contrats d'actionnariat et de tout ce qui y est afférent, y compris l'établissement des documents adaptés et des actes connexes (tels que la constitution de nouvelles sociétés, les asset et share deals, les joint-ventures et autres formes de collaboration, etc.).

Même en cas de risque d'échec, nous serons à vos côtés. Nous jouissons d'une grande expérience dans les litiges entre actionnaires/associés ou impliquant les administrateurs de la société et, plus généralement, des procédures relatives aux litiges de droit des sociétés telles que, par exemple, l'exclusion ou la démission d'un actionnaire/associé, la nullité ou la suspension des décisions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, les actions en responsabilité contre les administrateurs de la société ou ses organes.

Maître Tom Vanraes est régulièrement désigné en qualité de mandataire ou administrateur ad hoc dans cette matière par le Tribunal de Commerce néerlandophone de Bruxelles.

..

company law

We can help you with the start-up of new activities and the incorporation of a new company. But it is not just at the start-up stage that we support you, we also support you during the subsequent development of your company.

We take care of the entire process: the drafting, negotiation and creation of the standard corporate documents, management agreements, shareholders' agreements and all related aspects, including the drafting of appropriate documentation and related deeds (such as the incorporation of new companies, asset and share deals, joint ventures and other forms of collaboration, etc.).

Even when things threaten to go wrong, we are there for you. We have extensive experience in disputes between shareholders/partners, or involving the company directors and, more generally, procedures relating to partnership law disputes such as, for example, the exclusion or resignation of a shareholder/partner, the nullity or suspension of the decisions of the board of directors or the general meeting, and liability claims against the directors of the company or its bodies.

Mr Tom Vanraes is also regularly appointed as ad hoc mandatary or administrator for these matters, by the Dutch-speaking Commercial Court in Brussels.

….

….Ondernemingsrecht

Wij staan u met raad en daad bij bij het opzetten en structureren van nieuwe activiteiten en projecten, het opstellen van contracten op maat, de redactie van algemene voorwaarden, de invordering van handelsvorderingen etc. Het duidelijk vastleggen van de wederzijdse rechten en plichten van de diverse contractspartijen geeft u de gewenste zekerheid. 

Indien er zich een geschil voordoet als gevolg van het niet uitvoeren of de gebrekkige uitvoering van contracten, verdedigen wij uw belangen op een proactieve en efficiënte manier.

Wij vertegenwoordigen u voor de rechtbanken, maar ook in het kader van de alternatieve methodes van conflictoplossing, zoals bemiddeling of arbitrage.

..

droit commercial

Nous pouvons vous conseiller et vous assister dans la mise en place et la structuration de nouvelles activités et de nouveaux projets, la rédaction de contrats sur mesure, la rédaction de conditions générales, le recouvrement de créances commerciales, etc. La définition claire des droits et obligations réciproques des différentes parties au contrat vous garantit la sécurité souhaitée.

En cas de litige résultant de la non-exécution ou de l'exécution défaillante des contrats, nous défendons vos intérêts de manière proactive et efficace.

Nous vous représentons devant les tribunaux, mais également dans le cadre de méthodes alternatives de résolution de conflits, comme la médiation ou l'arbitrage.

..

commercial law

We assist you in word and deed in setting up and structuring new activities and projects, drafting customised contracts, drafting general terms and conditions, collecting trade receivables, etc. Clearly defining the mutual rights and obligations of the various contracting parties gives you the desired peace of mind.

If a dispute arises as a result of the non-implementation or defective implementation of contracts, we defend your interests proactively and efficiently.

We represent you before the courts, but also in the context of alternative methods of conflict resolution, such as mediation or arbitration.

….

….vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillen

Wij behandelen voor u commerciële en zakelijke geschillen. Dit geldt voor alle mogelijke types van procedures, waaronder procedures ten gronde, kort geding, stakingsvordering, deskundigenonderzoek, beslagprocedures,…

Wij hebben een bijzonder doorgedreven expertise in vennootschapsrechtelijke procedures zoals aandeelhoudersgeschillen, uittreding en uitsluiting van aandeelhouders, aansprakelijkheid van bestuurders.

Ook in de alternatieve geschillenbeslechting kunnen wij u bijstaan zoals arbitrage en bemiddeling. 

Wij gaan verder voor u. Wij staan u niet alleen bij in de procedures zelf, maar ook in alle mogelijkheden om dergelijke procedures te vermijden. Indien wij van oordeel zijn dat een minnelijke schikking de voorkeur verkiest, zullen wij bijstand verlenen bij de onderhandelingen en de redactie van een eventuele dading. 

U kan terugvallen op onze ervaring in procedures. Proactief zal u geadviseerd worden om mogelijke problemen te onderkennen en te vermijden. 

Voor onze expertise in de fiscale geschillen verwijzen wij u naar dit specifiek domein: fiscale geschillen.

..

litige dans les cadres des sociétés et litiges commerciales

Nous traitons pour vous les litiges commerciaux et des affaires. Cela vaut pour tous les types de procédures possibles, y compris les procédures sur le fond, en référé, d'injonction, les expertises, les procédures de saisie, etc.

Nous pouvons nous targuer d'une expertise particulièrement riche dans les procédures du droit des sociétés, telles que les litiges entre actionnaires, la démission et l'exclusion des actionnaires, la responsabilité des administrateurs.

Nous pouvons également vous aider dans le règlement extrajudiciaire des litiges, comme l'arbitrage et la médiation.

Nous allons plus loin pour vous. Nous vous assistons non seulement dans les procédures elles-mêmes, mais également dans toutes les possibilités d'éviter de telles procédures. Si nous estimons qu'un règlement à l'amiable est préférable, nous vous assisterons dans les négociations et la rédaction d'un éventuel arrangement.

Vous pouvez compter sur notre expérience en matière de procédures. Nous vous conseillons de manière proactive afin d'identifier et d'éviter d'éventuels problèmes.

Pour notre expertise en matière de litiges fiscaux, nous vous renvoyons à ce domaine spécifique : les litiges fiscaux.

..

CORPORATE aNd COMMERCIAL LITIGATION

We handle commercial and corporate disputes for you. This applies to all possible types of proceedings, including proceedings on the merits of a case, applications for the adoption of interim measures, injunction proceedings, experts' reports, seizure procedures, etc.

We have comprehensive expertise in company law procedures, including shareholder disputes, the resignation and exclusion of shareholders, and directors' liability.

We can also assist you in alternative dispute resolution, such as arbitration and mediation.

We go further for you. Not only do we assist you in the proceedings themselves, but also in all the options for avoiding such proceedings. If we judge that an amicable settlement is preferable, we will assist you in negotiating and drafting any settlement.

You can count on our experience in proceedings. We will advise you proactively to identify and avoid possible problems.

For our expertise in tax disputes, we refer you to this specific discipline: tax litigation.

….

….ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

Wij assisteren ondernemingen in moeilijkheden bij de opstart en afwikkeling van een gerechtelijke reorganisatie (WCO).

Meester Tom Vanraes wordt in deze materie regelmatig aangesteld als gerechtsmandataris door de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel, waarbij hij gelast wordt om een overdracht van een onderneming in moeilijkheden te realiseren.

..

Entreprises en difficulté

Nous assistons les entreprises en difficulté dans le démarrage et le règlement d'une réorganisation judiciaire (LCE).

Maître Tom Vanraes est régulièrement désigné en qualité de mandataire judiciaire dans cette matière par le Tribunal de Commerce néerlandophone de Bruxelles pour procéder à la cession d'une entreprise en difficulté.

..

Companies in difficulty

We assist companies in difficulty with the initiation and implementation of a judicial reorganisation (WCO).

Mr Tom Vanraes is regularly appointed as a judicial mandatary in these matters by the Dutch-speaking Commercial Court in Brussels, where he is tasked with carrying out the transfer of a company in difficulty.

….

….Handelsovereenkomsten, distributierecht, marktpraktijken en mededinging

Wij staan u bij op het vlak van concessiecontracten, handelsagentuur, franchising, distributie, enz. Het kantoor heeft hierbij een bijzondere expertise opgebouwd inzake internationale distributieovereenkomsten. Wij helpen bij het kiezen van de juiste optie, het opstellen of nalezen van contracten en andere (pre)contractuele documenten.

Maar ook voor de opvolging van de uitvoering van de overeenkomsten en de modaliteiten rond de beëindiging ervan zijn we er voor u. 

U wordt begeleid van A tot Z bij het ontwerpen, redigeren en onderhandelen van allerlei commerciële overeenkomsten. Dit laat ons toe om voor u alles in het werk te stellen om risico's op conflicten en daaruit voortvloeiende schade te vermijden of alleszins te beperken, bijvoorbeeld op het vlak van: 

 • algemene voorwaarden voor verkoop

 • aankoop en levering van goederen en diensten

 • aanneming van werk en diensten

 • fabricagecontracten en service level agreements

 • transportovereenkomsten

 • zekerheden zoals borgstellingen, garanties op eerste verzoek, documentaire kredieten, hypotheken…

Ook marktpraktijken en het mededingingsrecht in het algemeen hebben in een steeds complexere en globaliserende juridische omgeving een belangrijke rol te spelen, waarin wij u de nodige ondersteuning bieden.

..

Contrats commerciaux, droit de distribution, pratiques de marché et concurrence

Nous vous assistons dans le domaine des contrats de concession, d'agence commerciale, de franchise, de distribution, etc. Le cabinet a développé une expertise particulière en matière de contrats de distribution internationale. Nous vous aidons à choisir la bonne option, à rédiger ou réviser les contrats et autres documents (pré)contractuels.

Mais nous sommes également à votre disposition pour le suivi de l'exécution des contrats et les modalités inhérentes à leur résiliation.

Vous serez accompagné de A à Z dans la conception, la rédaction et la négociation de tous types de contrats commerciaux. Cela nous permet de mettre tout en œuvre pour éviter ou au moins limiter les risques de conflits et les dommages en résultant, par exemple dans le domaine :

 • des conditions générales de vente

 • de l'achat et de la livraison de biens et de services

 • de l'entreprise de travaux et de services

 • des contrats de fabrication et des ententes sur les niveaux de service

 • des contrats de transport

 • des sûretés telles que les cautionnements, les garanties sur première demande, les crédits documentaires, les hypothèques, etc.

Les pratiques du marché et le droit de la concurrence, en général, jouent également un rôle important dans un environnement juridique toujours plus complexe et mondial, dans lequel nous vous proposons l'aide nécessaire.

..

Trade agreements, distribution law, market practices and competition

We assist you in the field of concession contracts, commercial agency, franchising, distribution, etc. Our office has built up unique expertise in the area of international distribution agreements. We help in selecting the right option, drafting or reviewing contracts, and other (pre)contractual documents.

But we are also there for you to supervise the implementation of the agreements, and the arrangements for when they come to an end.

You are guided from A to Z in the drafting, creation and negotiation of various kinds of commercial agreements. This allows us to go that extra mile to avoid or at least limit the risks of conflicts and resulting damage, for example in the area of:

 • general sales conditions

 • purchase and delivery of goods and services

 • contracting of work and services

 • manufacturing contracts and service level agreements

 • transport agreements

 • guarantees such as security deposits, guarantees on first request, documentary credits, mortgages, etc.

Market practices and competition law in general also have an important role to play in an increasingly complex and globalising legal environment, in which we offer you the necessary support.

….

….Ondernemingsstrafrecht

Strafrecht is meer en meer van toepassing op bedrijfsactiviteiten en rechtspersonen. Wij begeleiden u in dit kader zowel in de loop van het strafrechtelijk onderzoek als tijdens de eigenlijke procedure voor de rechtbanken.

 U kan terugvallen op onze stevige ervaring in deze materie, o.m. op het vlak van financiële misdrijven (fiscale fraude, anti-witwas wetgeving,…).

 Wij geven u ook graag advies ter preventie en verdediging bij strafrechtelijke vervolgingen die het ondernemingsleven raken: ondernemingsstrafrecht, publieke en private corruptie, witwassen van gelden, misbruik van vennootschapsgoederen, frauduleuze faillissementen,

..

Droit pénal des sociétés

Le droit pénal s'applique toujours plus aux activités économiques et aux personnes morales. Dans ce contexte, nous vous assistons aussi bien dans le cadre de l'enquête pénale que dans celui de la procédure devant les tribunaux.

Vous pouvez compter sur notre solide expérience dans ce domaine, notamment dans le domaine des délits financiers (fraude fiscale, législation anti-blanchiment, etc.).

Nous vous conseillons également volontiers en matière de prévention et de défense dans le cadre de poursuites pénales affectant les entreprises : droit pénal des sociétés, corruption publique et privée, blanchiment d'argent, abus de biens sociaux, faillites frauduleuses.

..

Corporate criminal law

Criminal law is increasingly applicable to business activities and legal entities. In this context, we assist you both during the course of any criminal investigation, and during the actual proceedings before the courts.

You can count on our solid experience in this field, including in the area of financial crimes (tax fraud, anti-money laundering legislation, etc.).

We also advise you on prevention and defence in criminal prosecutions that may affect your business: corporate criminal law, public and private corruption, money laundering, misuse of corporate assets, fraudulent bankruptcies, etc.

….

....Andere expertises..AUTRES EXPERTISES..OTHER EXPERTISES....

Nederlands
Français
English