Privacy verklaring

1. Toepassingsgebied

1.1. De website ("Website") wordt ter beschikking gesteld door SHERPA LAW cvba, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88, KBO 555.651.236

1.2. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (“GDPR”).

1.3. De huidige privacy- en cookieverklaring voor de Website ("Privacyverklaring"), die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website, zoals de “Gebruiksvoorwaarden”, geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder SHERPA LAW de via de Website doorgegeven persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.4. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1. Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden. De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden. Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

2.2. Daar waar u SHERPA LAW de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld bij het inschrijven op een nieuwsbrief), zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook worden gebruikt. U kunt SHERPA LAW echter te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door ons te contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven hieronder. In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

3.1. De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de Privacywet na te leven.

4. Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1. U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

5. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

5.1. Op onze Website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze “Cookieverklaring” die hierover meer uitleg geeft.

6. Links naar andere websites

6.1. Onze Website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring geldt enkel voor onze Website. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld. Voor doorverwijzing naar andere websites, is SHERPA LAW enkel verantwoordelijk indien het van de onwettige of strafbare inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk is om de doorverwijzing te verhinderen.

7. Wijzigingen

7.1. SHERPA LAW behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in juni 2017.

8. Heeft u nog andere vragen?

8.1. Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u steeds een e-mail sturen naar het daartoe e-mailadres: INFO@SHERPA LAW.be.

 

Cookieverklaring

1. Algemeen

1.1. Deze cookieverklaring ("Cookieverklaring") is van toepassing op de website ("Website"), die wordt uitgebaat door SHERPA LAW cvba, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88, KBO 555.651.236

1.2. De Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt wanneer u gebruik maakt van de Website. Bovenaan de Website zal u worden uitgenodigd om in te stemmen met het gebruik van cookies zoals in deze verklaring beschreven. Indien u niet akkoord kan gaan met deze cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Website stop te zetten.

1.3. Het gebruik van cookies door SHERPA LAW kadert binnen het algemene beleid van SHERPA LAW met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie hierover, en een overzicht van uw rechten in dit verband, vindt u in onze “Privacyverklaring”.

1.4. De voorwaarden waaraan uw gebruik van de Website is onderworpen, vindt u in onze Gebruiksvoorwaarden.

2. Wat zijn cookies?

2.1. "Cookies" zijn kleine bestandjes die op je toestel worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer je de website verlaat. Andere blijven op je toestel staan zolang je ze niet zelf wist.

2.2. Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je toestel. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van de bezoekers.

3. Welke soorten cookies gebruikt de website van SHERPA LAW?

De Website van SHERPA LAW gebruikt verschillende soorten cookies. Hieronder vindt u de onderverdeling in types van cookies die op heden worden gebruikt:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website, of om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat u niet telkens opnieuw dezelfde enquête wordt voorgelegd.

Performantiecookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

4. Beheer van cookies

4.1. U kan de cookies op uw toestel beheren door uw browserinstellingen aan te passen. U kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden. Het blokkeren van cookies kan gevolgen hebben voor het surfgemak en ervoor zorgen dat je surfervaring minder vlot verloopt.

5. Wijzigingen

5.1. SHERPA LAW behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in juni 2017

Nederlands
Français
English