Arbeidsrecht én sociale zekerheid.

Wij staan u bij op het gebied van het arbeidsrecht, zowel op het vlak van de individuele arbeidsrelaties als de collectieve arbeidsrelaties in de ganse cyclus (opstart/groei én uitbreiding activiteiten/afstoten of reductie van activiteiten en herstructurering) van uw onderneming. Alle aspecten van deze beide materies komen aan bod waarbij wij u kunnen adviseren om zowel pro actief te handelen en mogelijke problemen of issues te vermijden of de nadelige gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken en te bemiddelen wanneer zich een concrete betwisting voordoet. Wij geven niet alleen raad maar bezorgen u ook de nodige tailor made documenten en checklists om wettelijk in orde te zijn en een bepaald beleid op een correcte wijze te kunnen implementeren.

Hierbij kan bijstand verleend worden in alle fases van de individuele arbeidsrelatie vanaf de aanwerving tot de eigenlijke tewerkstelling en de beëindiging zoals :

·         diverse types van arbeidsovereenkomsten (voor Belgische of internationale tewerkstelling outbound)

·         zelf aanwerven of via derden?

·         aanwerving buitenlandse medewerkers in België

·         bepalen correct arbeidsrechtelijk statuut van medewerkers

·         (wettelijke) verplichtingen jegens medewerkers en overheid

·         financiële incentives

·         opstellen management- en consultancyovereenkomsten

·         diverse schorsingen van de arbeidsovereenkomst

·         gelijke behandeling/discriminatie

·         arbeidsduur/flexibele en tijdelijke arbeid/plaats- en tijdsonafhankelijk werken

·         opstellen (niet-) concurrentiebedingen/clausules confidentialiteit/arbeidsreglement/policies

·         samenstellingoptimaal remuneratiepakket (vast/variabel/extra legale verzekeringen/in natura/financiële participatie)

·         buitenlandse werkgevers die personeel tewerkstellen in België of naar België tijdelijk detacheren

·         controles door arbeidsinspectiediensten en andere overheidsdiensten

·         HR scan

·         individueel ontslag personeel (al dan niet beschermd) en sluiten van dadingen

·         eindeloopbaanplanning

 

Er kan ook bijstand verleend worden in een aantal aspecten van collectief arbeidsrecht zoals:

·         personeelsaspecten van diverse vormen van herstructurering (outsourcing/co-sourcing/asset deal/share deal/joint venture/sluiting/collectief en meervoudig ontslag/fusie)

·         due diligence bij share of asset deal

·         bepalen correct Paritair Comité en toepasselijke cao’s

·         opstellen ondernemingscao

·         overleg met personeel, syndicale delegatie of overlegorganen (Ondernemingsraad/ Comité Preventie en Bescherming) + naleven wettelijke verplichtingen

 

Ook kan adviesen bijstand verleend worden inzake sociale zekerheid in de werkgevers-werknemersrelatie alsook i.v.m. het sociaal statuut zelfstandigen zowel op het vlak van de bijdragen als de uitkeringen:

·         bepalen correct sociaalzekerheidsrechtelijk statuut van medewerkers

·         schijnzelfstandigen en schijnwerknemers rekening houdende met specifieke aspecten van bepaalde sectoren

·         optimaliseren loonkost

·         internationale tewerkstelling

·         issue van sociale dumping/fraude

·         vragen inzake uitkeringen werknemer/zelfstandige (bedragen/voorwaarden voor opbouw)

·         controles door RSZ of sociale inspectie

·         correct aangeven én betalen van bijdragen

 

Andere expertises