....Biografie

Tom VANRAES (°1976, Menen) is gespecialiseerd in ondernemings-en vennootschapsrecht. Hij is één van de oprichters van Sherpa Law.

Hij legt zich hoofdzakelijk toe op het adviseren en bijstaan van ondernemingen, vzw’s, bedrijfsleiders en aandeelhouders. Hij kan tevens bogen op een doorgedreven ervaring als pleitend advocaat, waarbij hij de belangen behartigt van cliënten voor hoven, rechtbanken en arbitragecolleges.

Hij ontwikkelde een specifieke expertise in het vennootschapsrecht, waar hij vaak conflictsituaties tussen aandeelhouders behandelt, en hierbij zowel preventief als remediërend optreedt. Hij adviseert cliënten inzake corporate materies (aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, share & asset deals,…).  Daarnaast verleent hij advies en bijstand in het brede ondernemingsrecht en op het vlak van commerciële overeenkomsten (handelsagentuur, distributie-overeenkomsten, verkoop, verhuur,…).

Tom VANRAES is ook actief in het sportrecht, waar hij sportclubs en sporters adviseert en hierbij een ruime ervaring opbouwde bij geschillen voor diverse arbitragecolleges (BAS, TAS,…).

Hij is tevens Plaatsvervangend Rechter bij de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel en wordt door de Rechtbank regelmatig aangesteld als gerechtsmandataris of mandataris ad hoc.

Tom geeft regelmatig seminaries over ondernemings-en verenigingenrecht in al zijn facetten voor diverse organisaties en levert ook regelmatig bijdragen aan de vakliteratuur en is tevens co-auteur van een aantal boeken.

SPECIALISATIE

 • Vennootschapsrecht

 • Corporate en Commercial Litigation

 • Distributiecontracten

 • Ondernemingsrecht - Ondernemingen in moeilijkheden (WCO)

 • Sportrecht

..

BIOGRAPHIE

Tom VANRAES (° 1976, Menin) est spécialisé dans le droit commercial et le droit des sociétés. Il est un des fondateurs de Sherpa Law.

Il conseille et aide principalement les entreprises, les ASBL, des dirigeants d'entreprise et actionnaires. Il peut également se vanter d'une vaste expérience comme avocat plaidant. Il défend notamment les intérêts des clients devant les cours, les tribunaux d'arbitrages et les collèges.

Il a développé une expertise spécifique en droit des sociétés. Dans ce cadre-là, il intervient souvent quand il y a un conflit entre actionnaires et ceci aussi bien de façon préventive que curative. Il conseille ses clients concernant le droit des sociétés (conventions entre associés, conventions de management, contrats de management,  conventions de cessions des actions et d’actifs,…).  En outre, il donne conseil et assistance dans le droit des entreprises et sur le plan des conventions commerciales (agence commerciale, distribution, vente, location, etc.).

Il est également juge suppléant au Tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles et est régulièrement nommé régulièrement comme mandataire judiciaire ou mandataire ad hoc par le Tribunal.

Tom donne régulièrement des séminaires sur le droit de l’entreprise et le droit des associations sous toutes ses facettes et apporte une contribution régulière à la doctrine et est également co-auteur de plusieurs livres.

SPécialisation

 • Droit des sociétés – droit des affaires

 • Corporate et Commercial Litigation

 • Contrats de distribution

 • Droit des affaires – entreprises en difficultés (LCE)

 • Droit du sport

..

BIOGRAPHY

Tom VANRAES (° 1976, Menen) specialises in company law and partnership law. He was one of the founders of Sherpa Law.

He primarily focuses on advising and assisting companies, non-profit organisations, business leaders and shareholders. He also has extensive experience as an advocate, representing the interests of clients before courts, tribunals and arbitration tribunals.

His specific expertise is in partnership law, where he often handles conflict situations between shareholders, acting both preventively and remedially. He advises clients on corporate matters (shareholder agreements, management agreements, share & asset deals, etc.).  He also gives advice and assistance in the field of company law and in the area of commercial agreements (commercial agency, distribution agreements, sale, rental, etc.).

Tom VANRAES is also active in the field of sports law, where he advises sports clubs and athletes, having built up extensive experience in disputes before various arbitration tribunals (BAS, TAS, etc.).

He is also Deputy Judge at the Dutch-speaking Commercial Court in Brussels and is regularly appointed by the Court as a judicial or ad hoc mandatary.

Tom regularly gives seminars on partnership and company law in all its facets for various organisations, and also regularly contributes to the professional literature, and has co-written a number of books.

SPeCIALISATION

 • Company law

 • Corporate law

 • Associations

 • Firms in difficulty (WCO)

 • Distribution contracts

 • Commercial contracts

 • Litigation and arbitration

 • International contracts

 • Directors' Liability

 • Sports law

....

Jo Roseleth

....Tom vanraes

Partner

Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
T +32 (0) 476 89 65 51
tom.vanraes@sherpalaw.be

Klik hier voor lijst publicatie lijst

Klik hier voor volledige CV

..

TOM VANRAES

Partner

Corporate & Commercial
T +32 (0) 476 89 65 51
tom.vanraes@sherpalaw.be

Veuillez trouver ici la liste de publications

veuillez trouver ici le CV complet

..

TOM VANRAES

Partner

Corporate & Commercial
T +32 (0) 476 89 65 51
tom.vanraes@sherpalaw.be

Click here for full publication list

Click here for full CV

....

View Tom Vanraes' profile on LinkedIn
Nederlands
Français
English