….Vermogensplanning

Ons team Estate Planning adviseert ondernemers en particulieren bij het structureren en plannen van hun vermogen. Onderwerpen waarover wij regelmatig adviseren zijn onder andere: bedrijfsopvolging en familiale charters, erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, structurering van (beleggings)vermogen, vastgoed, goede doelen, familiestichtingen/trusts…

Onze focus ligt hierbij op de familiale ondernemer. Een overgroot deel van de Belgische ondernemingen heeft immers een familiaal karakter... Deze familiale banden zorgen voor mogelijkheden om de continuïteit van de onderneming te waarborgen maar kunnen echter ook voor spanningen zorgen die de verhoudingen in de onderneming en in de familie in gevaar brengen.

Ons team heeft een bijzondere expertise opgebouwd in het begeleiden van deze familiebedrijven. Onze adviesverlening heeft zowel betrekking op de actuele situatie van de onderneming, de optimalisatie van de structuur als op de mogelijke familiale opvolging. Steeds met focus voor de continuïteit van het familiebedrijf.

 Daarnaast adviseren wij vermogende particulieren hoe hun privé-vermogen te structureren. Wij gaan daarbij geen complexe situaties uit de weg, zoals grensoverschrijdende successieplanningen, Internationale structurering van vastgoed, emigratie of immigratie, optimalisatie van buitenlandse doelvermogens (trust, fiducie, stichtingen, fonds dédiés,…), structurering van privé-verzamelingen (kunstwerken, oldtimers,…) , speficieke vermogensplanning voor een zorgkind, preventieve maatregelen om het vermogen te beschermen bij eventuele dementie,…

 Bij vermogensplanning wordt vaak in eerste instantie gekeken naar het besparen van belastingen. Vermogensplanning is echter veel meer dan dat. Aandacht voor de fiscaliteit is zeker vereist maar belangrijker nog is het familiale gemoedsrust  en de continuïteit van uw onderneming.

 Een goede planning start dan ook bij het in kaart brengen van uw vermogen en de analyse van uw huidige situatie. Aan de hand van deze vermogensbalans wordt samen gekeken naar volgende vragen:

 • Hoe wordt mijn vermogen verdeeld? Aan wie komt dit toe en hoe kan ik dit bijsturen?

 • Hoe kan ik bepaalde erfgenamen en mijn partner beschermen?

 • Hoe kan ik mijn vermogen overdragen met behoud van inkomsten en controle?

 • Wat is de fiscale druk en hoe we kunnen we deze beperken?

 Uw persoonlijke planning is steeds maatwerk waarbij rekening gehouden zal worden met uw huidige situatie, de omvang en samenstelling van uw vermogen en uw doelstellingen zowel op korte als lange termijn. Alles direct plannen is echter utopie. Bovendien zal uw visie en uw vermogen evolueren in de tijd zodat een regelmatige evaluatie aangewezen is. Vermogensplanning vertrekt van een momentopname maar is dynamisch en dientte worden opgevolgd en waar nodig te worden bijgestuurd.

 Een planning hoeft daarbij niet noodzakelijk te leiden tot complexe constructies. Onze adviezen zijn begrijpbaar en doelgericht. Een advies dat u en uw familie dient en in de praktijk realiseerbaar is.

 Wij adviseren in zowel relatief eenvoudige zaken als bij het opzetten van meer complexe structuren om de overdracht van het vermogen gepaard te laten gaan met een bepaalde graad van blijvende controle op het beheer ervan. Het structureren van een vermogen is een delicate evenwichtsoefening tussen het beschermen van private belangen en het drukken van de fiscale lasten bij de overdracht van het vermogen.

..

Planification patrimoniale

Notre équipe Estate Planning conseille les entrepreneurs et les particuliers dans la structuration et la planification de leur patrimoine. Nous fournissons régulièrement des conseils sur : la succession d'entreprise et les chartes familiales, l'impôt sur les successions et les donations, l'impôt sur les revenus, la structuration d'actifs (de placement), l'immobilier, les organismes de bienfaisance, les fondations et fiducies familiales, etc.

Nous mettons l'accent sur l'entrepreneur familial. La grande majorité des entreprises belges revêtent effectivement un caractère familial.

Notre équipe a accumulé une expertise particulière dans l'accompagnement de ces entreprises familiales. Nos conseils portent sur la situation actuelle de l'entreprise, l'optimisation de la structure et le suivi familial éventuel. Toujours dans le souci de la continuité de l'entreprise familiale.

Nous conseillons également les particuliers fortunés sur la structuration de leur patrimoine privé. Nous n'évitons pas les situations complexes telles que la planification successorale transfrontalière, la structuration immobilière internationale, l'émigration ou l'immigration, l'optimisation du patrimoine étranger (trust, fiducie, fondations, fonds dédiés, etc.), la structuration de collections privées (œuvres d'art, oldtimers, etc.), la planification patrimoniale spécifique pour un enfant d'accueil, les mesures de prévention pour protéger le capital en cas de démence éventuelle, etc.

Lors de la planification patrimoniale, la première priorité consiste à réduire le montant des impôts. Cependant, la planification patrimoniale ne se limite pas à cet aspect. L'attention portée à la fiscalité est certes nécessaire, mais la tranquillité d'esprit de la famille et la continuité de votre entreprise sont encore plus importantes.

Une bonne planification commence par la cartographie de votre patrimoine et l'analyse de votre situation actuelle. Sur la base de ce bilan patrimonial, nous examinons ensuite ensemble les aspects suivants :

 • Comment mon patrimoine est-il ventilé ? À qui appartient-il et comment puis-je l'adapter ?

 • Comment puis-je protéger certains héritiers et mon partenaire ?

 • Comment puis-je transférer mes biens tout en conservant mes revenus et le contrôle ?

 • Qu'est-ce que la charge fiscale et comment pouvons-nous la limiter ?

Votre planification personnelle est toujours sur mesure, en tenant compte de votre situation actuelle, de la taille et de la composition de votre patrimoine et de vos objectifs à court et à long terme. Toutefois, tout planifier directement demeure une utopie. De plus, votre vision et votre patrimoine évolueront au fil du temps, de telle sorte qu'une évaluation régulière est souhaitable. La planification patrimoniale débute par un instantané, mais elle est dynamique et doit faire, le cas échéant, l'objet d'un suivi et d'ajustements.

Une planification ne doit pas nécessairement engendrer des constructions complexes. Nos conseils sont compréhensibles et ciblés. Un avis qui vous est destiné, à vous et à votre famille, et qui est réalisable dans la pratique.

Nous conseillons tant dans des dossiers relativement simples que dans la mise en place de structures plus complexes pour accompagner le transfert d'actifs avec un certain degré de contrôle permanent sur leur gestion. La structuration des actifs est un exercice d'équilibre délicat entre la protection des intérêts privés et la réduction de la charge fiscale en cas de transfert du patrimoine.

..

Estate planning

Our Estate Planning team advises entrepreneurs and individuals in structuring and planning their assets. Aspects on which we regularly advise include: business succession and family charters, inheritance and gift taxation, income tax, structuring (investment) assets, real estate, charities, family foundations/trusts, etc.

Our focus in this regard is on family entrepreneurs. A large majority of Belgian companies have a family character.

Our team has built up unique expertise in assisting these family businesses. Our advice pertains to the current situation of the company, optimising its structure, and the possible family succession. Always with a focus on the continuity of the family business.

We also advise wealthy individuals on how to structure their private assets. This often involves complex situations including cross-border succession planning, international real estate structuring, emigration or immigration, optimisation of foreign assets (trust, fiduciary, foundations, dedicated funds, etc.), structuring of private collections (works of art, classic cars, etc.), specific wealth planning for a foster child, preventive measures to protect assets in the event of dementia, etc.

The main priority of asset planning is often to limit taxes. However, asset planning is much more than that. Attention to taxation is clearly necessary, but even more important is the family's peace of mind and the continuity of your business.

Good planning starts with cataloguing your assets and analysing your current situation. Based on this balance sheet, the following questions are examined together:

 • How are my assets distributed? To whom will they accrue, and how can I adapt this?

 • How can I protect certain heirs and my partner?

 • How can I transfer my assets while retaining income and control?

 • What is the tax burden and how can we limit it?

Your personal asset planning is always tailor-made, taking into account your current situation, the scale and composition of your assets, and your objectives in both the short and long term. However, planning everything in one go is unrealistic. Moreover, your vision and your assets will evolve over time, so it is advisable to make a regular evaluation. Asset planning starts from a snapshot, but it is dynamic and needs to be monitored and finetuned where necessary.

Estate planning does not necessarily have to lead to complex constructions. Our advice is easy to understand, and targeted. Advice that serves you and your family, and that can be implemented in practice.

We advise in both relatively simple cases and in setting up more complex structures, to ensure the transfer of assets goes hand in hand with a certain level of permanent control over the management of these assets. The structuring of assets is a delicate balancing act between protecting private interests and reducing the tax burden when assets are transferred.

….

….Waarin zijn wij anders?

Wij volgen uw successieplanning verder op en sturen ze bij waar nodig.

Een goede successieplanning moet ook daadwerkelijk toegepast worden.  Er moet zo nagekeken worden of de schenking degelijk overgeboekt wordt in het register van aandelen of delen, dan wel overgeboekt wordt naar een andere bankrekening.  Wij volgen ook op dat zij juist ‘vertaald’ wordt in de IT-systemen van de financiële instellingen of in de registers van de vennootschap.

Bij oprichting en gebruik van een maatschap, moet er in principe jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden en een proces-verbaal daarvan opgemaakt worden.  Wij helpen u bij de organisatie en realisatie van deze formaliteiten.

Bij nieuwe regelgeving of nieuwe standpunten van de administratie, rechtspraak of de rulingdienst, dient een bestaande planning soms herzien en aangepast te worden.  Vandaar dat wij dit voor onze cliënten in het oog willen houden, als zij ons hierom verzoeken.

..

Qu'est-ce qui nous différencie ?

Nous assurons le suivi de votre planification successorale et l'ajustons si nécessaire.

Une binne planification successorale doit également être réellement appliquée.  Ainsi, il convient de vérifier si la donation est effectivement transférée au registre des actions ou des parts, ou sur un autre compte bancaire.  Nous veillons également à ce qu'elle soit correctement transposée dans les systèmes informatiques des institutions financières ou dans les registres de l'entreprise.

En cas de constitution et de recours à un société simple, une assemblée générale doit en principe être organisée annuellement et un procès-verbal de cette assemblée doit être dressé.  Nous vous aidons dans l'organisation et la réalisation de ces formalités.

Si de nouvelles réglementations ou de nouvelles positions sont adoptées par l'administration, la jurisprudence ou le service ruling, une planification existante doit parfois être révisée et adaptée.Dès lors, nous souhaitons en assurer le suivi pour nos clients, s'ils en formulent la demande.

..

What makes us different?

We follow up on your estate planning and finetune it where necessary.

Effective estate planning also actually needs to be implemented.  It needs to be checked whether a donation has indeed been transferred to the register of shares or parts, or transferred to another bank account.  We also follow up whether it has been correctly 'translated' into the IT systems of the financial institutions or into the company's registers.

When a partnership is set up and used, in principle, a general meeting must be held every year and a report drawn up.  We help you organise and implement these formalities.

In the event of new regulations or new positions adopted by the administration, jurisprudence or the rulings department, an existing planning sometimes needs to be revised and adapted.  That is why we keep an eye on this aspect for our clients, if they request us to do so.

….

....Andere expertises..AUTRES EXPERTISES..OTHER EXPERTISES....

Nederlands
Français
English