Verklaring van behoud: de tijd dringt!

In ons artikel van 4 januari 2019 wezen we reeds naar de techniek en de werkwijze van de zogenaamde ‘verklaring van behoud’. Volgens recente bron hebben de afgelopen maanden een 1.600 tal Belgen een verklaring van behoud afgelegd bij hun notaris. De tijd dringt echter voor uw successieplanning: wie een verklaring van behoud wil afleggen heeft tijd tot en met 1 september 2019.

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe Erfrecht van kracht. Door deze hervorming moet de notaris de waarde van uw vermogen op dag van overlijden anders berekenen. Bij uw overlijden, zal de notaris een optelsom maken van de goederen die u bezit bij overlijden, alsook van de schenkingen gedaan tijdens uw leven. De taak van de notaris bestaat er aldus in na te gaan of de reservataire erfgenamen hun wettelijk deel hebben gekregen en of de gelijkheid tussen de erfgenamen werd gerespecteerd.

Voortaan moet de notaris de waarde van de eerder gedane schenkingen indexeren tot op datum van overlijden. Deze regel is van toepassing op alle overlijdens vanaf 1 september 2018, alsook op alle schenkingen gedaan voor die datum. Overigens is het van toepassing op roerende en onroerende goederen.

Voor een duidelijke omschrijving van het principe, de (eventuele) noodzaak om zo’n verklaring af te leggen en enkele praktische voorbeelden, verwijzen we naar bovenstaand artikel.

Wij willen u graag nog volgende aandachtspunten meegeven:

  • De verklaring van behoud geldt voor alle schenkingen die u voor de inwerkingtreding van het nieuwe Erfrecht deed (d.d. 1 september 2018);

  • De verklaring van behoud heeft uitsluitend gevolgen voor schenkingen die gedaan zijn voor 1 september 2018. Op schenkingen gedaan na deze datum zijn automatisch de nieuwe waarderingsregels van toepassing;

  • De verklaring van behoud kan enkel worden afgelegd voor de notaris, aldus door middel van een authentieke akte;

  • De verklaring is eenzijdig. Enkel de schenker legt deze af, de begiftigde(n) van de schenkingen komen niet tussen in deze akte.

Indien u zich na het lezen van onze artikels genoodzaakt voelt een verklaring van behoud af te leggen, onderneem dan zo snel mogelijk actie. Wij kunnen u bijstaan bij het doorlichten van uw successieplanning en u correct adviseren of er al dan niet een verklaring van behoud moet worden afgelegd.

Voor meer informatie, contacteer: Peter Meeuwssen of Robby Ackermans

Nederlands
Français
English